Mogilany: Przeciążona oczyszczalnia ścieków zanieczyszcza rzekę płynącą przez Kraków?

0

Rada i Zarząd dzielnicy X miasta Krakowa wystosowali pismo do władz gminy Mogilany w sprawie ewentualnego zanieczyszczanie rzeki Wilgi przez nieczystości wypuszczane także z gminnej oczyszczalni ścieków w Lusinie. Władze Krakowa zostały poproszone w uchwale intencyjnej o wystąpienie w tej sprawie do Wojewody. Powodem podjętych działań są skargi mieszkańców Krakowa na fetor i wyniki pomiarów wskazujące na niewydolność gminnej oczyszczalni ścieków. Władze Krakowa oczekują od odpowiednich organów podjęcia działań zmierzających do „usunięcia negatywnych skutków działania oczyszczalni ścieków użytkowanej przez gminę Mogilany”. Stosowne analizy potwierdziły przekroczenie norm wskazanych w pozwoleniu wodno-prawnym. Dodatkowo Gaju wykonywany jest kolejny etap budowy kanalizacji, który ma być przyłączony do już niewydolnej oczyszczalni ścieków w Lusinie. Nieoczyszczone ścieki wydostają się na zewnątrz, roztaczając nieprzyjemny odór oddziałując na tereny należące do sąsiedniego Krakowa. Do władz gminy Mogilany wpłynęła oficjalna interwencja Rady i Zarządu dzielnicy X miasta Krakowa w tej sprawie. Podobna sytuacja jest z gminną oczyszczalnią ścieków we Włosani, o czym informowały lokalne media już w poprzednich latach. Innych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Mogilany nie ma.

Bezradność czy brak dbałości?

Gospodarka ściekowa w gminie Mogilany budzi zastrzeżenia, dlatego padały propozycje by podłączyć mieszkańców gminy Mogilany do kanalizacji miasta Krakowa. Osoby, które mają wiedzę w tej sprawie, zapewniają, że taka opcja byłaby w długofalowej perspektywie czasowej bardzo korzystna. Odciążony zostałby budżet gminy, gdyż uniknięto by systematycznych i wielomilionowych kosztów rozbudowy i budowy nowych oczyszczalni, a mieszkańcy płacili by mniej za odprowadzanie ścieków.

Dlaczego władze obecnej kadencji nie podejmują rozmów w tej sprawie? Czy taki stan rzeczy wynika z bezradności władz czy „tylko” z braku dbałości o gospodarkę ściekami? Tego mieszkańcy nie wiedzą. Wiedzą, że istnieje poważny problem i władze obecnej kadencji nie mają planu jego rozwiązania. Nie ma nawet projektu budowy kanalizacji dla czterech sołectw. Przynajmniej mieszkańcy nic o tym nie wiedzą. Wiedzą natomiast, że Wójt gminy Mogilany wystąpił do Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodno-Kanalizacyjnego w Krakowie z prośbą o umożliwienie podłączenia zaledwie dwóch wybranych osiedli, które mają powstać na terenie gminy Mogilany. Uzyskać miał odpowiedź odmowną. Z jakiego powodu tylko te dwa osiedla mają być podłączone do Krakowa, a nie cała gmina? Czym wyróżniają się mieszkańcy tych osiedli lub ich inwestorzy od pozostałych mieszkańców gminy pozbawionych możliwości przyłączenia się do kanalizacji? Mieszkańcy mają obawy, że obecna władza nie planuje nawet rozwiązania problemu z kanalizacją w gminie, co może stanowić zagrożenie dla środowiska i mieszkańców.

Obawy mieszkańców mogą być uzasadnione. Świadczy o tym pismo Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Krakowie znak WI. 7024.1.50.2022.EM dotyczące zgłoszenia z dnia 21 czerwca 2022 r. zanieczyszczenia rzeki Wilgi w rejonie ulicy Starowiejskiej w Krakowie w którym czytamy: „WIOŚ w Krakowie przystąpił do kontroli ( data kontroli 28 czerwca 2022r. – red.) oczyszczalni ścieków w Lusinie , która odprowadza oczyszczone ścieki do do Wilgi na podstawie pozwolenia wodnoprawnego. (…) Ścieki na wylocie z oczyszczalni do rzeki Wilgi miały barwę ciemnoszarą z widoczną zawiesiną i kłaczkami osadu., wypieniały się ( piana po chwili zanikała). Barwa ścieków wpływających znacząco odróżniała się od barwy wody w odbiorniku.Wokół wylotu wyczuwalny był intensywny ściekowy zapach. Woda w odbiorniku powyżej wylotu miała miała barwę beżową, natomiast poniżej była ciemnoszara. Ponadto poniżej wylotu w korycie cieku obecny był osad. W trakcie oględzin zostały pobrane chwilowe próbki wody z rzeki Wilgi poniżej i powyżej wylotu ścieków , oraz jednorazowa próbka ścieków z wylotu. Wyniki badań potwierdziły duży, negatywny wpływ wprowadzanych ścieków na jakość wody w rzece. Przedstawiciel kontrolowanego podmiotu oświadczył, że w okresie poprzedzającym kontrolę ( piątek-niedziela) na oczyszczalnie wpłynął strumień ścieków o ładunku zanieczyszczeń niekorzystnie wpływającym na prace instalacji wskutek czego nastąpiło znaczące pogorszenie odprowadzanych ścieków. Sprawca zrzutu nie został ustalony. W wyniku kontroli ustalono ponadto, że nie są dotrzymywane warunki pozwolenia wodnoprawnego, gdyż stwierdzono przekroczenia dopuszczalnej ilości odprowadzanych ścieków, oraz przekroczenia ( w części próbek) wskaźników zanieczyszczeń w stosunku do wartości dopuszczonych w pozwoleniu. Oczyszczalnia jest zatem przeciążona. W związku z powyższym, decyzją MWIOŚ została ustalona opłata podwyższona za korzystanie z usług wodnych polegających na wprowadzeniu do wód z przekroczeniem warunku dotyczącego jakości oraz dotyczącego ilości odprowadzanych ścieków określonych w decyzji Starosty Krakowskiego. Dodatkowo osoba nadzorująca pracę oczyszczalni została ukarana karą grzywny. Gmina Mogilany zaplanowała realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i modernizacji oczyszczalni ścieków w miejscowości Lusina i przedstawiła Małopolskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska harmonogram realizacji. Harmonogram przewiduje zakończenie rozbudowy i i modernizacji oczyszczalni do 31 grudnia 2023 r. Zgodnie z uzyskaną informacją od kontrolowanego, planowana inwestycja rozbudowy i modernizacji oczyszczalni zostanie rozpoczęta w najbliższym czasie. Podjęto decyzję o rozpoczęciu procedury przetargowej i rozpoczęciu inwestycji, która będzie realizowana z budżetu gminy ze wsparciem pożyczką z WFOŚiGW. Realizacja przedsięwzięcia zapewni przyjecie i oczyszczenie ścieków w oczyszczalni w Lusinie zgodnie z wymogami przepisów Prawa Wodnego i ochronę wód odbiornika jakim jest rzeka Wilga.” – dokument podpisany elektronicznie w dniu 20 lipca 2022r. przez p.o.Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, p. mgr inż. Barbarę Żuk.

Ustalenia poczynione przez WIOŚ są bardzo niepokojące dla mieszkańców części Krakowa jak i gminy Mogilany. W niektórych sołectwach roznosi się nieprzyjemny odór, a mieszkańcy odnoszą wrażenie, że w gminie Mogilany od kilku lat nikt nie panuje nad gospodarką wodno-kanalizacyjną.

om/Fot.mogilany.info/Źródło:mat. własne

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj