Mogilany: Mieszkańcy mają poważny problem ze Studium i samorządem?

0

-Jednym z podstawowych zadań Rady obecnej kadencji jest zakończenie trwającego wiele lat serialu o studium i zrobienie przez wójta Piotrowskiego i urzędników miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. To na nie czekają mieszkańcy. Jestem zdania, że musimy tworzyć prawo jasne, klarowne, bez możliwych zarzutów i zagrożeń przeciągania się momentu wejścia jego w życie. Powyższe pozwoli na przystąpienie do sporządzania planów miejscowych może jeszcze w tym roku – poinformował jeszcze w 2019 roku Zbigniew Staszczak, obecny przewodniczący Rady Gminy Mogilany.

Powyższą wypowiedź cytują mieszkańcy, coraz bardziej  zaniepokojeni dziwnymi zdarzeniami, jakie mają miejsce w związku z uchwalaniem studium. Sporządzony w obecnej kadencji dokument Studium od początku wzbudzał niezadowolenie wśród części  mieszkańców. Liczne zastrzeżenia w trakcie sporządzania studium mieszkańcy konsekwentnie przedstawiali władzom. Wojewoda zaskarżył studium do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego , ale władze gminy ten fakt utrzymują w tajemnicy przed mieszkańcami.

Tylko dzięki radnemu Jerzemu Przeworskiemu, mieszkańcy mają możliwość zapoznania się z treścią skargi Wojewody Małopolskiego na uchwałę w sprawie studium.

W dniu 18 października 2021 r. odpowiedź Wójta na skargę Wojewody wpłynęła do WSA. Sama treść odpowiedzi również jest utrzymywana w tajemnicy , nawet przed radnymi!

Skarga Wojewody wskazująca na niezgodność z prawem uchwalonego studium, wskazuje, że obecna Rada Gminy nie potrafi realizować swoich zadań by „tworzyć prawo jasne, klarowne, bez możliwych zarzutów i zagrożeń przeciągania się momentu wejścia jego w życie”.

Kto odpowiada za uchwalenie niezgodnego z prawem Studium?

Radni reprezentują mieszkańców i min. od ich kompetencji zależy poziom realizacji potrzeb mieszkańców.

Już teraz wiadomo, że radni poprzedniej kadencji mieli rację, nie podejmując uchwały w sprawie studium. Kierowali się opinią wydziału prawnego Urzędu Wojewódzkiego i własnymi ocenami zgodności z prawem przedstawionego w 2017 roku projektu Studium , który okazał się bublem prawnym urzędującego wójta Piotrowskiego. Ówcześni Radni w imieniu mieszkańców oczekiwali zgodnego z prawem projektu studium.

Przygotowane przez tego samego Wójta kolejne studium w 2020 r. zostało przyjęte przez radnych obecnej kadencji. Według Wojewody Małopolskiego, uchwała posiada wady prawne uzasadniające stwierdzenie nieważności z powodu niezgodności z prawem.

Aktualnie, sytuacja mieszkańców oczekujących na studium, jest trudniejsza niż kiedykolwiek wcześniej. Powodem rosnącego zaniepokojenia jest brak  informacji o działaniach władz gminy i ich skutkach dla mieszkańców, także tych finansowych. Studium uznane zostało przez Wojewodę Małopolskiego za niezgodne z prawem i o jego losach ma zadecydować Wojewódzki Sąd Administracyjny. Rozprawa wyznaczona na dzień 13 stycznia 2022 r. nie doszła do skutku. Nadal nie znamy nowego terminu. Wiadomo jednak, że bez względu na wynik sprawy, każda ze stron będzie miała prawo złożyć skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego , ale tu termin oczekiwania liczony jest w latach. Kiedy zatem będzie studium zgodne z prawem i uchwalone na jego podstawie zgodne z prawem plany zagospodarowania przestrzennego? Nie wiadomo.

Chaos w gminie Mogilany?

Na sesji w dniu 30 grudnia 2021 r. miało miejsce tzw. czyszczenie budżetu. Wszystkie inwestycje , które były zaplanowane w budżecie, ale nie zostały zrealizowane , radni wykreślili. W ten sposób pozostawiono wyłącznie zrealizowane, dzięki czemu uznano, że budżet został zrealizowany.

Również w budżecie na rok 2022, radni dokonywali kontrowersyjnych zmian. Powstaje bałagan w inwestycjach, o czym pisze radny Przeworski:

-W naszym budżecie rozbudowy drogi 2169K i 2170K w miejscowości Gaj, Lusina, Libertów nie ma, a Powiat zabezpieczył kwotę na rozpoczęcie robót ( w naszym budżecie miała być taka sama kwota). Dziękuję Zarządowi Powiatu Krakowskiego oraz Radnym za wprowadzenie zadania – napisał w mediach społecznościowych Radny.

Inne problemy to brak rzetelnej informacji o składanych wnioskach do programów Polski Ład. Zapewnienia o złożeniu wniosków nie zawsze są prawdziwe, a inwestycje niezbędne nie są realizowane:

-W dniu dzisiejszym odbyła się sesja Rady Gminy Mogilany, na której został uchwalony budżet na rok 2022 oraz wieloletnia prognoza finansowa. Mimo wpisanej inwestycji budowy kanalizacji Gaj etap II musiałem być przeciwny przedstawionym projektom. Złożyłem poprawki do budżetu niestety nie znalazły poparcia. W budżecie zabrakło: 1. Budowy kanalizacji Gaj etap 3 ( mimo zapewnień złożenia zadania do Polskiego Ładu, nie znalazł się w planowanym zgłoszeniu) 2. Przebudowa drogi powiatowej Gaj-Lusina-Libertów – zadanie wykreślone mimo decyzji ZRID. 3. Remont dachu w SP Gaj. 4. Modernizacja kotłowni w SP Gaj. 5. Przystosowanie pomieszczeń pod kuchnię do przygotowania posiłków dla dzieci w SP Gaj ( jest projekt z akceptacją SANEPIDU, projekt wykonany przez zaprzyjaźnionego projektanta za 0zł) – pisze radny Przeworski.

Mieszkańcy czują się oszukani w sprawie projektu kanalizacji dla czterech sołectw. Realizacja zapisana była w Wieloletniej Prognozie Finansowej i po raz kolejny nie zostanie zrealizowana.

  • -Władze nie radzą sobie z zarzadzaniem gminą. Cztery sołectwa nie mają nawet projektu kanalizacji, bo zabrakło środków na te projekty. A równocześnie są środki na sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla całej gminy, pomimo, że są aktualne plany i nie ma potrzeby ich pilnej zmiany. Dodatkowo istnieje ryzyko uchylenia przez WSA studium i sporządzanych na jego podstawie planów zagospodarowania przestrzennego. Po uchyleniu planów zagospodarowania, gmina będzie zobowiązana wypłacać ogromne odszkodowania. Obecny Wójt już wypłacał odszkodowanie w wysokości blisko 4,5 mln. zł. Nie podjął żadnych starań o miarkowanie ceny do wysokości utraconego dochodu. Istnieje realna obawa, że obecny wójt może doprowadzić mieszkańców do bankructwa. W gminie Mogilany żyjemy bez skanalizowanej gminy, bez dobrej infrastruktury drogowej, bez dobrego zaopatrzenia w wodę, ale za to z ogromnymi długami i oskarżaniem swoich poprzedników – mówią mieszkańcy wskazując na artykuł w Dzienniku Polskim.

Działania radnych obecnej kadencji są również przedmiotem krytyki ze strony mieszkańców.

  • – Obecna Rada Gminy uchyliła uchwałę o rewitalizacji, dlatego gmina nie uzyska dotacji na rewitalizacje Rynku w Mogilanach. Na ten cel złożono wniosek do Polskiego Ładu. Tak nie powinno być, bo te środki powinny być przeznaczone na kanalizację. Niszczejący za obecnej kadencji budynek niedokończonego gimnazjum, obciąża obecne władze, a nie poprzedników. Jakie działanie podejmuje Wójt Piotrowski by sprzedać lub zagospodarować w jakikolwiek sposób ten majątek gminny? Ten brak działań również obciąża obecne władze, a nie poprzedników. Co obecny Wójt zrobił, by mieszkańcy mieli dostęp do wody pitnej, oprócz stawiania beczkowozu na Rynku? Jakie są plany rozbudowy i modernizacji istniejącej sieci wodociągowej? Takich działań również nie ma – wyliczają mieszkańcy.

Myślenie ekonomiczne” wg. Wójta i podwyżki dla władz gminy?

Wszystkie zaniedbania władze tłumaczą brakiem środków i potrzebą myślenia „ekonomicznego”:

-Jednak musimy myśleć ekonomicznie. Nie stać nas na kredyt. Teraz musimy korzystać z dotacji jakie są przyznawane na inwestycje drogowe i budowę sieci kanalizacyjnej. Musimy pilnować wskaźników, by ich nie przekroczyć i mieć możliwość pozyskiwania dofinansowania – tłumaczy wójt Piotrowski.

Mieszkańcy pytają, jak to możliwe, że w budżecie gminy nie ma środków na wykonanie np. projektu kanalizacji, a są środki na 80% podwyżki dla władz gminnych?

-Radni na dzisiejszej sesji Rady Gminy Mogilany uchwalili wójtowi i sobie wzrost wynagrodzeń, średnio o ok. 80%, z wyrównaniem od 1 sierpnia! Przeciw podwyżkom był Radny Przeworski. To dodatkowe roczne obciążenie dla budżetu gminy na poziomie ok. 240 tys. zł. Wójt tylko z tyt. wyrównania otrzyma z gminnej kasy ok. 40 tys. zł. Średnia dieta radnego wyniesie od ok.1250 zł do 1850 zł. Zakładając, że niektórzy radni pełnią dodatkowo funkcje sołtysów to miesięcznie z gminnej kasy otrzymają ok. 2500 zł za posiedzenie Rady , które odbywa się z częstotliwością raz na miesiąc! – czytamy we wpisie w mediach społecznościowych z 30 listopada 2021 r.

om

Fot. Arch.

Źródło: dngm.pl, mat. własne

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj