Małopolska: Wojewoda zaskarżył Studium, a Wójt oczekuje mediacji?

0

Tylko jeden radny upublicznił mieszkańcom treść skargi Wojewody Małopolskiego na uchwałę w sprawie studium. Odpowiedź na skargę jest utrzymywana w tajemnicy przed radnymi i przed mieszkańcami.

Wojewoda Małopolski, prawnicy wydający opinię prawną o sporządzonym studium i mieszkańcy są zgodni, że uchwalone przez Radę Gminy Studium nie jest zgodne z prawem i wymaga wyeliminowania z obrotu prawnego.

W dniu 13 stycznia 2022 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie będzie rozpatrywał skargę Wojewody Małopolskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Mogilany. Wójt wniósł o przeprowadzenie mediacji.

Wójt na sesji zapewniał, że cześć ustaleń w studium nie bedzie realizowane?

Część mieszkańców protestuje przeciwko ustaleniom studium, gdyż dysponują profesjonalną opinią prawną wskazującą, że jest niezgodne z obowiązującym prawem, jego realizacja może spowodować paraliż gminy oraz może wpłynąć negatywnie na środowisko.

Inna grupa zarzuca władzom gminy min. wykluczenie informacyjne i pozbawienie prawa do jakiejkolwiek bieżącej informacji w sprawie np. zaskarżonego przez Wojewodę studium gminnego.

Studium gminne wzbudza kontrowersje z wielu powodów. Zarzuty wobec uchwalonego Studium to : Chaotyczna, nadmierna zabudowa nowych terenów, brak infrastruktury, groźba paraliżu gminy. ( dla czterech sołectw nawet nie ma projektu kanalizacji, brakuje wody, sieć dróg niewystarczająca i w złym stanie technicznym, gmina ma skrajnie wysokie zadłużenie). Ponadto studium nie uwzględnia walorów przyrodniczych i historycznych gminy, czego przykładem jest przeznaczenie części otuliny parku dworskiego w Mogilanach pod zabudowę.

Część mieszkańców protestuje przeciwko lokalizacji farm fotowaltaicznych. Wójt ustnie na sesji zapewnia, że w planie zagospodarowania przestrzennego, do opracowywania którego gmina ma niebawem przystąpić, ten teren nie będzie uwzględniony pod fotowoltaikę.

Według mieszkańców publiczne oświadczenie Wójta o planowanym nierealizowaniu zapisów Studium w zakresie farm fotowoltaicznych, uzasadnia wyeliminowanie studium z obrotu prawnego. W miejsce zaskarżonego studium, powinno powstać nowe zgodne z prawem i w całości realizowane.

Na wniosek Wojewody Małopolskiego Wojewódzki Sad Administracyjny w Krakowie zadecyduje czy dokument jest zgodny z prawem. W odpowiedzi na skargę, Wójt zwrócił się o mediacje w tej sprawie.

Z treścią odpowiedzi na skargę nie zostali zapoznani mieszkańcy. Nasza redakcja w trybie informacji publicznej zwracała się do Wójta Gminy Mogilany z wnioskiem o przesłanie odpowiedzi na skargę do Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego. Niestety dokumentu nam nie przesłano, gdyż ma rzekomo nie stanowić informacji publicznej.

Jeden z radnych gminnych potwierdził pisemnie, że nawet radni nie zostali zapoznani z treścią dokumentu:

„Szanowni Państwo nawet my jako radni nie otrzymaliśmy jej do wglądu, chociaż wójt występował ws. uchwały którą podjęła Raga Gminy Mogilany, a skarga była skierowana nie do wójta ale do przewodniczącego RGM oraz radnych. Przepisy mówią o tym że wójt może występować w imieniu rady. Dobrą praktyką jest podjęcie uchwały przez RG która przekazuje mu tę możliwość oraz oczywiście zapoznanie rady z treścią odpowiedzi. Ja wystąpiłem do Urzędu Wojewódzkiego z zapytaniem w trybie dostępu do informacji publicznej i otrzymałem taką odpowiedź. Urząd Wojewódzki był zdziwiony że my jako radni nie mamy wiedzy o treści odpowiedzi. Głównym punktem odpowiedzi Wójta Gminy Mogilany jest oddalenie skargi jako bezzasadnej oraz przeprowadzenie postępowania mediacyjnego.” Według mnie jeżeli jestem pewien swoich racji nie występuję o mediację.” – czytamy w wyjaśnieniach radnego.

Dlaczego Wójt prosi Sąd o mediacje w sprawie Studium?

Brak komunikacji z władzami gminy jest dla mieszkańców bardzo niepokojące, podobnie jak wniosek o mediacje w sprawie studium.

Art. 115 § 1 p.p.s.a. nie nakłada na sąd obowiązku przeprowadzenia postępowania mediacyjnego, nawet w przypadku jego zgłoszenia przez zainteresowaną stronę postępowania. Decyzja o uwzględnieniu wniosku należy do przewodniczącego lub sędziego sprawozdawcy. Potrzeba mediacji zachodzi wyłącznie wtedy, gdy postępowanie mediacyjne może doprowadzić do wyjaśnienia lub rozważenia okoliczności faktycznych sprawy oraz przyjęcia przez strony ustaleń co do sposobu załatwienia sprawy w granicach obowiązującego prawa. Ustalenia mediacyjne powinny doprowadzić do bezprzedmiotowości sprawy sądowej.

Problem w tym, że skarga dotyczy niezgodności z obowiązującym prawem uchwały o Studium, której uchylenie umożliwi sporządzenie zgodnego z prawem nowego dokumentu planistycznego.

-Skoro Wójt wystąpił o mediacje , to znaczy, że ma świadomość niezgodności z prawem zaskarżonego dokumentu i chce zweryfikować własne oceny i stanowisko, dokonując przed Sądem ustępstw? Dlaczego ukrywa te fakty przed mieszkańcami? Zaskarżone studium jest już trzecie, zatem mamy nadzieje, że czwarte będzie już zgodne z prawem – mówi mieszkaniec oczekujący na zmianę studium.

Wójt Gminy Mogilany do Wojewody: „Po wsi się gada, że grupka oszołomów Pana Wojewodę obałamuciła?”

Część mieszkańców Gminy Mogilny pragnie aktywnie uczestniczyć w działaniach samorządu. Nie mają informacji nawet od radnych, bo Wójt również radnych nie informuje. Wśród 15 reprezentantów wybranych w wyborach, tylko jeden radny na bieżąco informuje mieszkańców o uzyskanych przez siebie informacjach dotyczących spraw gminy. A pozostali milczą. Pomimo protestów mieszkańców studium zostało uchwalone, a Wojewoda złożył wniosek do WSA o stwierdzenie nieważności uchwały w sprawie studium.

Nawet najbardziej tolerancyjni i cierpliwi mieszkańcy, widzą absurdalność sytuacji w jakiej obecnie żyją. W Mogilanach jest niezbędna zasadnicza zmiana w sposobie funkcjonowania samorządu.

Wicepremier Jarosław Kaczyński mówi o potrzebie zasadniczej reformy państwa „W Polsce generalnie potrzebna jest zasadnicza reforma państwa, dostosowanie konstrukcji naszego państwa do pewnych cech polskiego charakteru, wyciągnięcie wniosków z ostatnich doświadczeń. ” mówił w ostatnim wywiadzie Jarosław Kaczyński.

Mieszkańcy Gminy Mogilany mają z samorządem trudne doświadczenia. Najaktywniejsi, nazywani są przez Wójta „grupką oszołomów”, a działania Wojewody są publicznie poddawane w wątpliwość: „Nie wiem jak to tam naprawdę jest, ale wczoraj było forum wójtów, podszedłem do Wojewody i pytam, co się to dzieje, bo po wsi się gada, że grupka oszołomów Pana Wojewodę obałamuciła. Natomiast radni i my jako gmina pracujemy dla dobra mieszkańców, czyli pracujemy dla tych , którzy złożyli uwagi, to jest , jakby tak policzyć całymi rodzinami to mamy do czynienia z ok. 8 tys. osób z rodzinami. Więc mówię, żeby p. Wojewoda był nastawiony na to, że będzie protest tych mieszkańców, tego społeczeństwa. My działamy dla dobra mieszkańców. Zapytał się mnie p. Wojewoda o co mi chodzi. O zaskarżenie, a p. Wojewoda powiedział, że tego nie zaskarżył. Sprawa na razie jest wyjaśniana. Pan Wojewoda nic nie wie o tym wniosku. Mam nadzieję , że mówi prawdę. Wczoraj był telefon, chyba o wpół do trzeciej z Wydziału Prawnego , ale ja byłem już w kościele na rozpoczęciu UTW” – w taki sposób urzędujący Wójt komunikuje się z wojewodą, radnymi i mieszkańcami.

om

Fot. TVP Kraków

Źródło: mat. własne, dziennikpolski24.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj