Z jakiego powodu Wojewoda Małopolski domagał się odwołania prof. Bogdanowskiej?

0

Wojewoda Małopolski skutecznie złożył wniosek o odwołanie Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Konserwatora Zabytków. Oficjalnym powodem ma być wynik kontroli w urzędzie konserwatorskim wskazujący na brak dochowania terminów załatwiania spraw.

Dziwna kontrola na wniosek nieznanej osoby?

Kontrola była przeprowadzona na wniosek nieznanej osoby i nie wykazała większych uchybień.

Rzeczniczka WUOZ doprecyzowała, że była to kontrola w zakresie terminowości załatwiania spraw w okresie od 20 lipca 2019 r. do dnia kontroli. Sprawdzano również, prawidłowości udzielania dotacji na prace remontowo-konserwatorskie, dotyczące elewacji budynku tzw. starej poczty w Wolbromiu w okresie od 1 stycznia 2020 r. do dnia kontroli.

Właściciel spółki A&M Prestige, której została przyznana dotacja (w wysokości 150 tys. zł) na prace przy zabytku w Wolbromiu jest zaskoczony kontrolą.

– Nie było skarg z naszej strony, nie mamy żadnych pretensji do urzędu wojewódzkiej konserwator. Nie jest mi też wiadomo, żeby ktoś zarzucał coś mojej firmie w związku z tą inwestycją – mówi Mariusz Będkowski, właściciel spółki.

Dziwne argumenty odwołania prof. Bogdanowskiej?

Informacja o  planowanym odwołaniu prof. Bogdanowskiej wywołała ogromną konsternację w Krakowie. Tym bardziej, że wiele osób, w tym architektów, pozytywnie ocenia jej działalność.

Pani Monika Bogdanowska wykazywała się dużą ostrożnością, ale i atencją, jeśli chodzi o zabytki. Posiada niewątpliwie dużą wiedzę, która dla SKOZK jest bardzo przydatna. Stąd też zapadła decyzja, poparta głosowaniem, aby w lipcu br. weszła ona do składu prezydium Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa. Miałem możliwość rozmawiać z panią Bogdanowską na tematy dotyczące problemów technicznych w zabytkach w obrębie ścisłego centrum. Muszę przyznać, że wiedza pani Bogdanowskiej w pełni potwierdzała słuszność zajmowania przez nią stanowiska wojewódzkiego konserwatora – powiedział architekt Borys Czarakcziew, przewodniczący Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa.

Również wynik kontroli przeprowadzony przez służby wojewody jest pozytywny z nieprawidłowościami.

Ocena pozytywna stosowana jest w sytuacjach, gdy:
− nie stwierdzono uchybień oraz nieprawidłowości lub miały one charakter formalny i występowały sporadycznie,
− ustalone nieprawidłowości nie miały wpływu na rozstrzygnięcia postępowań; stwierdzone nieprawidłowości lub uchybienia, przy zastosowaniu tej oceny, nie nosiły również znamion czynów wskazujących na umyślne przekroczenie przepisów.

Potwierdzone uchybienia miały charakter wyłącznie formalny:

– Chodziło np. o nieprawidłowy znak sprawy albo opóźnienia działań polegających na wydawaniu decyzji administracyjnych – mówi Magdalena Miszczyk, rzeczniczka WUOZ w Krakowie. Pani rzecznik zaznacza, że kontrola wojewody nie była rutynowa, czyli została przeprowadzona na czyjś wniosek. 

Zarzuty nieterminowych działań w Krakowie najczęściej padały ze strony władz Krakowa, które wielokrotnie dawały wyraz niezadowolenia, że kolejne propozycje przebiegu trasy metra czy lokalizacji przystanków nie uzyskują akceptacji dyrektor Bogdanowskiej.

Faktyczne powody odwołania są zupełnie inne?

W mediach społecznościowych przedstawiane są zupełnie inne powody odwołania:

„Prawdziwym powodem chęci usunięcia pani profesor ze stanowiska jest jej nieustępliwa postawa wobec deweloperów i urzędników, którzy walczą o możliwość stawiania nowych obiektów w zabytkowej tkance Krakowa i Zakopanego. Od początku objęcia stanowiska w 2019 r. Małopolska Konserwator Zabytków bardzo aktywnie i konsekwentnie walczy o zachowanie naszego dziedzictwa. Dzięki niej pod ochroną znalazły się zakopiańskie Parcele, obroniona została zabudowa Górnej Równi Krupowej, zatrzymano dewastację „Panoramy” na Antałówce, w rejestr zabytków wpisano wiele obiektów, wstrzymano prace w „Budrysówce”. Przez cztery lata Jej urzędowania idea ochrony zabytków przestała być fikcją, a stała się faktem i to faktem realizowanym z żelazną konsekwencją. Od czasów Hanny Pieńkowskiej nie było na tym stanowisku tak kompetentnej i oddanej sprawie osoby. Teraz wniosek o Jej odwołanie leży na biurku ministra kultury Piotra Glińskiego. APELUJEMY O POZOSTAWIENIE NA STANOWISKU PROFESOR MONIKI BOGDANOWSKIEJ!” – czytamy w mediach opublikowane oświadczenie przez Towarzystwo Opieki nad Zabytkami – Oddział Podhalański im. St. Witkiewicza.

Zadaniem Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków jest realizacja zadań wynikających z krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, a także sprawowanie nadzoru nad prawidłowością prowadzonych badań konserwatorskich, architektonicznych, prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych i innych działań przy zabytkach. Kraków jest miastem szczególnym i wymaga szczególnego nadzoru konserwatorskiego. Tu prof. Bogdanowska jest odpowiednim człowiekiem na odpowiednim miejscu, co potwierdzają liczne głosy ekspertów mających wiedzę o zabytkach.

Zabytki Krakowa są dobrem narodowym o randze światowej. Stanowią równocześnie przeszkodę do niekontrolowanej zabudowy miasta przez deweloperów. Urząd Miasta Krakowa funkcjonuje w sposób zagrażający zabytkom Krakowa. Ostatnio zatrzymano i postawiono zarzuty pracownikom magistratu, którzy – według prokuratury- mogli forsować wśród pracowników magistratu koncepcje i rozwiązania proponowane przez prywatną spółkę. To sprawy z poprzednich lat, wiec sytuacja w Krakowie wymyka się spod kontroli od dłuższego czasu. W bieżącym roku doszło do niewyjaśnionego pożaru Archiwum Miasta Krakowa w którym przechowywano min. dokumenty budowlane, które nie zostały zdigitalizowane. Sprawę pożaru również bada prokuratura.

Nieterminowość uzgodnień powodem odwołania?

Przyczyną przekroczenia terminowości załatwiania spraw były obiektywne sytuacje, czyli braki kadrowe. Dotychczas nieterminowość załatwiania spraw z powodów obiektywnych – tu braków kadrowych- nie mogła wywoływać negatywnych skutków dla urzędników. Wszak ilość etatów lub ewentualna absencja chorobowa urzędników nie jest zależna od kierownika jednostki. Powszechnie znane są przypadki opóźnień w wydawaniu decyzji lub innych dokumentów administracyjnych z uwagi na trudności obiektywne.

W przypadku odwołania prof. Bogdanowskiej zastosowano „nową jakość ” dotychczas nie stosowaną w administracji publicznej, czyli pozbawianie funkcji z powodu opóźnień w wydawaniu uzgodnień i decyzji.

Konstytucyjna zasada równości wobec prawa wymaga, by ta „nowa jakość” odwoływania za nieterminowe załatwianie spraw była zastosowana wobec wszystkich urzędów. Dla urzeczywistnienie zasady transparentności działań, następna taka kontrola doraźna winna być przeprowadzona w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie i wszystkich jednostkach administracji zespolonej. Nasza redakcja jest w posiadaniu dokumentów potwierdzających ponad dziesięcioletnią przewlekłość postepowania przed Wojewodą Małopolskim. W jej wyniku, strona postępowania została pozbawiona możliwości stwierdzenia nieważności niezgodnej z prawem. Zamiast decyzji stwierdzajacej nieważność decyzji rażąco naruszającej prawo, strona otrzymała decyzję odmawiającą stwierdzenia nieważności z powodu upływu 10 lat od jej wydania. Takich przykładów jest więcej.

Tym bardziej, że istnieje duże prawdopodobieństwo, że obecnie Wojewoda Małopolski może nadawać nieuzasadnioną przewlekłość. Przykładem jest „milczenie” Wojewody Małopolskiego w sprawie uchwały. Mieszkańcy gminy Mogilany złożyli wniosek o kontrolę uchwały w sprawie studium dla gminy Mogilany. Wojewodzie Małopolskiemu została przekazana ekspertyza prawna wykonana na zlecenie mieszkańców, która jednoznacznie wskazuje liczne uchybienia w przyjętej uchwale. Przedstawiciele mieszkańców uczestniczyli w spotkaniu z Wojewodą Małopolskim oraz Dyrektorami Urzędu Wojewódzkiego w przedmiotowej sprawie.

„Niebawem minie rok od uchwalenia studium przez obecną Radę Gminy. Warto przypomnieć, że jest to drugie studium, które przygotował obecny wójt. Poprzednie obecna Rada Gminy uchyliła, gdyż bubla nie dało się uchwalić – podjęcie uchwały jeszcze za poprzedniej kadencji wstrzymał ówczesny Dyrektor Prawa i Nadzoru w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim. Z uwagi na przesłanki o niezgodności ostatnio uchwalanego studium z Ustawą o Planowaniu i Zagospodarowaniu Przestrzennym, na prośbę wielu mieszkańców zleciliśmy wykonanie ekspertyzy prawnej procedowanego dokumentu. Podejrzenia mieszkańców okazały się słuszne, gdyż studium zawiera istotne błędy i niezgodności” – czytamy w artykule „Co planuje Wojewoda w sprawie studium”?

Powyżej opisana sytuacja, powinna być przedmiotem kontroli doraźnej w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim.

Czy taka kontrola się odbędzie?

Komentarz Redaktora Naczelnego:

Prof. Bogdanowska, jako Małopolska Konserwator Zabytków była aktywna i konsekwentna w działaniu. Równocześnie usprawniała i porządkowała pewne sprawy, które otrzymała jeszcze po swoich poprzednikach. W celu dokonania obiektywnej oceny działań odwołanej prof. Bogdanowskiej zasadne wydaje się przeprowadzenie kontroli działań Małopolskiego Konserwator Zabytków od 2012 roku. Takie zestawienie pozwoli na dokonanie obiektywnej oceny działań Urzędu od 2012 r. Pozwoli to na porównanie funkcjonowania urzędu obecnie i w przeszłości, także pod względem terminowości i rzetelności załatwiania spraw.

Grzegorz Gorczyca

Redaktor Naczelny Agencji Informacyjnej Nasz Kraków

Grzegorz Gorczyca
Grzegorz Gorczyca

om

Fot. Arch.

Źródło: Onet, mat. własne

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj