Mogilany: Mieszkańcy od blisko roku czekają na informację z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego?

0

Polski model zdecentralizowanej administracji publicznej opiera się na samodzielności prawnej samorządów. Jednym z przejawów samodzielności jednostki samorządu terytorialnego, jako zdecentralizowanego podmiotu administracji publicznej, jest działalność prawotwórcza. W działalności tej dominuje stanowienie aktów prawa wewnętrznego i miejscowego w tym polityki przestrzennej państwa na terenie gmin, powiatów i województw.

By realizować politykę przestrzenną samorządy mają do dyspozycji min. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Studium nie jest aktem prawa miejscowego, gdyż ma charakter aktu kierownictwa wewnętrznego. Studium wiąże wójta, burmistrza, prezydenta miasta przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Proces uchwalania studium przez gminy nie ma charakteru autonomicznego, gdyż działalność w tym zakresie podlega nadzorowi Wojewody.

Jak Wojewoda sprawuje nadzór nad uchwałami gmin?

Nadzór stanowi jeden z najważniejszych sposobów ujmowania relacji prawnych pomiędzy organami państwa, niezależnymi od siebie hierarchicznie. Nadzór daje możliwość bezpośredniego oddziaływania administracji rządowej na działalność prawotwórczą samorządu terytorialnego.

Przyjmuje się, że ustawowy termin „nadzór”, oznacza kompetencję – tu Wojewody- do kontroli przestrzegania prawa przez podmiot uprawniony do określonego działania – tu Radę Gminy Mogilany. W owej kompetencji mieści się zatem możność i powinność władczego wkraczania organu nadrzędnego organizacyjnie nad podmiotem nadzorowanym, w celu utrzymania działalności tego ostatniego w granicach prawa.

„Niebawem minie rok od uchwalenia studium przez obecną Radę Gminy. Warto przypomnieć, że jest to drugie studium, które przygotował obecny wójt. Poprzednie obecna Rada Gminy uchyliła, gdyż bubla nie dało się uchwalić – podjęcie uchwały jeszcze za poprzedniej kadencji wstrzymał ówczesny Dyrektor Prawa i Nadzoru w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim. Z uwagi na przesłanki o niezgodności ostatnio uchwalanego studium z Ustawą o Planowaniu i Zagospodarowaniu Przestrzennym, na prośbę wielu mieszkańców zleciliśmy wykonanie ekspertyzy prawnej procedowanego dokumentu. Podejrzenia mieszkańców okazały się słuszne, gdyż studium zawiera istotne błędy i niezgodności” – czytamy w artykule „Co planuje Wojewoda w sprawie studium”?

Ekspertyza prawna wykonana na zlecenie mieszkańców została przekazana Wojewodzie Małopolskiemu już blisko rok temu. Przedstawiciele mieszkańców uczestniczyli w spotkaniu z Wojewodą Małopolskim oraz Dyrektorami Urzędu Wojewódzkiego w przedmiotowej sprawie, gdzie dowiedzieli się, iż podejrzenia o niezgodność z prawem przyjetej uchwały „okazały się trafne”.

Niepokoi jednak fakt, że wniosek do Wojewody Małopolskiego o kontrolę przedmiotowej uchwały nadal pozostaje nie rozpatrzony.

„Z uwagi na fakt, że do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy odpowiedzi z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w przedmiotowej sprawie, nie możemy jeszcze poinformować opinii społecznej o podjętych działaniach nadzorczych. Podejrzewamy, że termin zajęcia ostatecznego stanowiska Wojewody Małopolskiego przedłuża się z powodu znacznych uchybień w podjętej uchwale Rady Gminy Mogilany. Studium miało być również zaskarżone do sądu, nie znamy jednak dalszych losów tego pozwu” – piszą zaniepokojeni mieszkańcy.

„Jak to świadczy o mechanizmach nadzoru, jeżeli pozwala się istnieć w systemie prawnym dokumentowi zawierającemu uchybienia i uchwalonego w trybie, który można zakwestionować?” –  zadają pytanie mieszkańcy.

Nadzór ma w sobie cechę wyróżniającą go spośród innych instytucji prawnych. Tą cechą jest władczość (władcza ingerencja) poprzedzona kontrolą. Zarówno władczość jak i kontrola, ujęte łącznie, stanowią o istocie nadzoru. Bez kumulatywnego wystąpienia kontroli i władczości nie ma nadzoru. Skoro skontrolowano i uznano niezgodność z prawem podjętej uchwały w sprawie studium to kolejnym etapem jest zastosowanie władczości. Zgodnie z przepisami, wojewoda miał 30 dni na stwierdzenie nieważności uchwały, po tym terminie niezgodność z prawem wniosek o stwierdzenie niezgodności z prawem może orzec wyłącznie Wojewódzki Sąd Administracyjny na wniosek Wojewody.

Czy Wojewoda złożył taki wniosek zgodnie z zapowiedzią?

om

Fot. Arch.

Źródło:gov.pl, mat. własne, http://mogilany.info/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj