Kompetencje czy marketing polityczny?

0

Wojewoda jest reprezentantem rządu w województwie, zatem ocena działania wojewody jest automatycznie oceną rządu. Za ułomności państwa winą zazwyczaj obarczamy polityków najwyższych szczebli. I choć taka postawa jest niepozbawiona swoich racji to skuteczność państwa należy oceniać przez pryzmat działalności polityków szczebla gminnego i powiatowego, a te nadzorowane są przez wojewodę. Stopień skuteczności i merytorycznych kompetencji wojewody przesądza o ocenie działań rządu.

Misja zastąpiona marketingiem politycznym?

Pełnienie wysokich funkcji publicznych (w tym wojewody), stanowi misję, która wymaga posiadania własnych poglądów, określonego programu, szerokiej wiedzy i bogatego doświadczenia zawodowego. Rząd ustala program działania dla całego kraju, ale to wojewoda ten program szczegółowo prezentuje i upowszechnia wiedzę o działaniach, propozycjach i planach rządu dedykowanych mieszkańcom regionu. Zgodnie z treścią ustawy wojewoda ma także uprawnienia do wydawania poleceń obowiązujących wszystkie organy administracji rządowej w terenie. Konstrukcja ta sytuuje wojewodę jako najważniejszy organ kontroli w regionie, posiadający pełną informację o wykonywaniu zadań administracji rządowej w województwie i ewentualnych nieprawidłowościach w ich realizacji.
Osoba sprawująca urząd wojewody powinna posiadać szczególny zestaw umiejętności praktycznych, umożliwiającą merytoryczną i skuteczną realizację polityki rządu w terenie. Wszak wojewoda dysponuje uprawnieniami nadzorczo-kontrolnymi i zarządczymi. Kompetencje i kwalifikacje wojewody powinny umożliwić łączenie odpowiedzialność za realizację celów rządu z odpowiednim zarządzaniem ludźmi i ryzykiem. Pogodzenie tych dwóch – pozornie odległych od siebie – aspektów wymaga określonych kompetencji. Jednak nie zawsze najlepszy kandydat sprawdza się na pełnionym stanowisku. Obserwując ostatnie działania Wojewody Małopolskiego, rodzi się refleksja nad sposobem pojmowania misji publicznej przez osoby reprezentujące rząd w regionach.

Czy misja społeczna została wyparta przez marketing polityczny?

Marketing polityczny jest dość szeroką dziedziną i umożliwia prezentowanie polityka z jak najlepszej strony, także po wyborach. Wystarczy tylko odpowiednio dostosować wizerunek do potrzeb i oczekiwań społecznych. Wtedy misja reprezentowania rządu w terenie przestaje mieć kluczowe znaczenie.

Gdzie jest wojewoda, czyli praca w czasie urlopu?

Gdy po tragicznym pożarze w Nowej Białej , Wojewoda Małopolski wyjechał spokojnie na zaplanowany urlop zagraniczny, opinia publiczna utrzymywana była w przekonaniu, że wojewoda jest na miejscu. Dopiero ujawnienie prawdy, spowodowało, że Wojewoda powrócił z urlopu. Czy możliwe jest zdefiniowanie problemów i wyznaczenie określonych celów w walce z kataklizmami przebywając w egzotycznym kurorcie? A jeśli jest niemożliwe, to czym można tłumaczyć tak aroganckie zachowanie wobec ofiar tragicznego pożaru?
Urzędnik w randze wojewody niezbyt wiarygodnie reprezentuje rząd, gdy stwarza pozory pełnienia swoich obowiązków podczas, gdy wypoczywa na urlopie. To potrzeby i oczekiwania mieszkańców dotkniętych kataklizmami określają zasady działania wojewody, jako przedstawiciela rządu.
Po urlopie Wojewoda znosi siano?
Brak oficjalnej informacji o urlopie wojewody i próba ukrycia wyjazdu to zachowania, które nigdy nie powinny mieć miejsca. Przez kilka dni nie można było ustalić, gdzie Wojewoda Małopolski przebywa i czym się zajmuje. Na szczęście się odnalazł w jednym z gospodarstw rolnych, gdzie został uwieczniony jak… znosi siano, czyli nie wykonuje swoich obowiązków wojewody, nawet po powrocie z urlopu.

Sztab kryzysowy zwołany przez Wojewodę i … całkowita bezczynność?

Tylko brakiem stosownych procedur w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim można wytłumaczyć sytuację zablokowania lądowiska Lotniczego Pogotowia Ratunkowego przez inwestora, na podstawie decyzji niezgodnej z prawem. O tym, że decyzja zmieniająca jest niezgodna z prawem poinformował osobiście prezydent Jacek Majchrowski, odmawiając równocześnie jej uchylenia. W trybie odwoławczym sprawą zajął się Wojewoda Małopolski, ale nie stwierdził nieważności decyzji. Upłynęło wiele miesięcy i nie wiadomo na jakim etapie jest sprawa. Dochodzi jednocześnie do trzech sytuacji kuriozalnych. Inwestor prywatny blokuje lądowisko przyszpitalne w Krakowie. Wojewoda zwołuje w tej sprawie sztab kryzysowy, by następnie przez kilka miesięcy zaprzestać wszelkich działań.

Planowanie przestrzenne w gminach i brak nadzoru ze strony Wojewody?

Gwarancję praworządności stanowi rzetelna kontrola zgodności z prawem uchwał wydawanych przez samorządy. Budzi wątpliwości skuteczność i rzetelność nadzoru sprawowanego przez Wojewodę Małopolskiego. Nasza redakcja jest w posiadaniu informacji o wniosku mieszkańców w sprawie stwierdzenie nieważności jednej z uchwał: „Jednocześnie ponownie wnosimy o stwierdzenie nieważności w całości Uchwały nr XXII/223/2020 Rady Gminy Mogilany z dnia 7 października 2020 roku w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mogilany nr XXII/223/2020 Rady Gminy Mogilany z dnia 7 października 2020 roku w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mogilany”
Wojewoda Małopolski po otrzymaniu od mieszkańców gminy Mogilany profesjonalnej opinii prawnej wskazującej niezgodność z prawem uchwały nie podejmuje żadnych działań.
Podobnie po otrzymaniu wniosku mieszkańców o wyeliminowanie uchwały z obrotu prawnego Wojewoda Małopolski działań nie podjął.
Pierwsze pismo w tej sprawie zostało złożone jeszcze w październiku 2020 roku, ostatnie ma datę 8 kwietnia. Mieszkańcy nadal czekają.

Przedstawiciele mieszkańców brali udział w bezpośrednim spotkaniu z Wojewodą w tej sprawie. Poinformowali osobiście Wojewodę o sytuacji, przekazali profesjonalną opinię prawną wskazującą niezgodność z prawem uchwały. Spotkanie zostało zakończone bez sporządzenia protokołu i bez pisemnej odpowiedzi. Mieszkańcy bezradni, a urzędnicy bezkarni?

Wojewoda Małopolski i zaufanie mieszkańców?

Eksperci wyprowadzili tezę odnoście korelacji między dostępem do informacji publicznej a zaufaniem obywateli do struktur administracji. Im słabszy dostęp do informacji publicznej tym mniejsze zaufanie do państwa. Zasada dążenia władzy jak najszerszego udostępnienia informacji o swoich działaniach, urosła do rangi normy prawnej w Kodeksie Postępowania Administracyjnego.
Na pytania w trybie informacji publicznej o ewentualne zatrudnianie pracowników wydziału prawnego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w podległych samorządach, nasza redakcja otrzymała odpowiedź, że nie jest to informacja publiczna.
Na inne pytanie w trybie informacji publicznej o przebieg programu z zakresu pomocy społecznej , Wojewoda nie udzielił żadnej odpowiedzi, pomimo upływu terminu.
Tymczasem zatrudnianie w różnych formach, pracowników organów nadzoru w podległych samorządach, to działanie wyczerpujące znamiona korupcji, gdyż pracownik organu sprawującego nadzór jest równocześnie na liście płac nadzorowanego samorządu.
Realizacja projektów rządowych przez prywatne podmioty, powoduje powiązanie sfery publicznej z prywatną, może pojawić się kolizja między obowiązkami służbowymi a prywatnymi interesami urzędnika. Pokusą staje się realizacja interesu prywatnego, kosztem dobra publicznego, lub niesumienne wykonywanie obowiązków służbowych.

Jaki przykład idzie od prominentnych polityków i urzędników w regionie?

Jest oczywiste, że wysokie stanowiska są obsadzane według klucza politycznego. Jednak zgromadzenie politycznie akceptowanych kandydatur, powinno stanowić tylko jeden z etapów, by w kolejnym poddać je merytorycznej weryfikacji. Należy pamiętać, że w ślad za działaniem osoby publicznej idzie przyzwolenie na określone zachowanie także w samorządach. Jeśli Wojewoda ignoruje wyroki sądu, to trudno oczekiwać , że nadzorowane samorządy będą postępować inaczej.

Mieszkańcy Małopolski zastanawiają się jakie są priorytety Wojewody Małopolskiego?

Zastanawiający jest pomysł znoszenia siana w białej koszuli. W przestrzeni publicznej krążą pytania: czy to były działania pozorne czy prowadzone pod publiczkę? Czy miał to być wizerunek pracowitości? A może była to demonstracja sztuki perswazji i marketingu politycznego, mających zastąpić realną pracę w służbie publicznej?

Czyżby autoprezentacja i marketing polityczny to kolejne zmory regionu obok układów krakowskich?

Przed kilkoma dniami dokonano aresztowania dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie . Aresztowany usłyszał zarzut niedopełnienia obowiązków służbowych poprzez zaniechanie złożenia zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa.
W odczuciu społecznym w administracji publicznej brakuje kompetencji i odpowiedzialności przy powszechnie panującym poczuciu bezkarności. Czy kolejne aresztowania osób na najwyższych stanowiskach świadczą o poważnym kryzysie etycznym polskich elit politycznych? Czy organy publiczne pogrążone w takim kryzysie kompetencyjno- etycznym będą w stanie przeprowadzić program Nowy Polski Ład?

Mieszkańcy mają określone oczekiwania wobec służby publicznej na każdym szczeblu. Potrzebują praktycznych i sprawnie realizowanych inwestycji, transparentności działań władz wszystkich szczebli i przestrzegania prawa. W rzeczywistości mieszkańcy zderzają się z niewykonywaniem wyroków sądowych, niezrealizowaniem budżetu, utrudnianiem dostępu do informacji publicznej, brakiem strategicznych inwestycji i brakiem przygotowanych koncepcji rozwoju infrastruktury. Działania władz publicznych powinny być weryfikowane corocznie, przez pryzmat postępu inwestycyjnego, celowego działania służącego poprawie życia społeczności lokalnych i przestrzegania przepisów prawa. Działania wojewody również powinny podlegać systematycznej weryfikacji.

om

Fot. Arch.

Źródło: mat. własne, Fb

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj