Centra Usług Społecznych: Nowa instytucja lokalnej polityki społecznej!

0

Już od 1 stycznia 2020 r. na poziomie lokalnym można tworzyć struktury koordynujące i integrujące usługi społeczne. Utworzenie centrum jest możliwością, a nie obowiązkiem gminy. Te, które zdecydują się skorzystać z tej opcji, powołają CUS jako nową jednostkę organizacyjną gminy. Będzie to zarazem nowa instytucja lokalnej polityki społecznej. 

-Na początek zaplanowano utworzenie 30 CUS, na które przeznaczyliśmy z Funduszy Europejskich 100 milionów złotych. Ze względu na duże zainteresowanie gmin rozszerzyliśmy wsparcie do 42 ośrodków, a budżet zwiększyliśmy o kolejne 30 milionów złotych – poinformowała wiceminister Jarosińska-Jedynak.

Centra Usług Społecznych (CUS) są potrzebne w gminach!

Bez wątpienia poziom życia w Polsce ulega systematycznej poprawie. Coraz więcej ofert z zakresu pomocy społecznej dedykowane jest osobom, bez względu na poziom ich dochodów. Do takich świadczeń zalicza się usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Adresatami tej formy pomocy są osoby chore lub niepełnosprawne. Każdy bez względu na osiągany dochód ma możliwość ubiegania się o tę formę pomocy społecznej. Odpowiednio zorganizowane i dostosowane do potrzeb ON i ich opiekunów usługi opiekuńcze, pozwalają pogodzić kontynuację pracy zawodowej ze sprawowaną opieką. Niestety istnieją trudności w uzyskaniu tej formy pomocy z powodu braku wykwalifikowanej kadry. Gminy nie są zainteresowane tworzeniem Centrów Usług Społecznych, co w istotny sposób wpływa na poziom udzielanej ON pomocy w formie usług opiekuńczych.

Zadania CUS!

Celem CUS jest integrowanie i koordynowanie usług świadczonych przez różnych lokalnych usługodawców (publicznych i niepublicznych) współpracujących z centrum. Za pośrednictwem centrum, gminy będą miały możliwość realizowania już świadczonych usług społecznych oraz wprowadzania nowych (jako zadań własnych fakultatywnych), wynikających z programów usług społecznych, przyjmowanych w formie uchwał przez rady gminy. Podstawą do opracowania takich programów będzie diagnoza potrzeb i potencjału społeczności lokalnej przygotowywana w centrum raz na pięć lat, konsultowana z mieszkańcami i reprezentującymi ich organizacjami.

Z usług CUS będą mogli korzystać zainteresowani mieszkańcy. Na podstawie sygnalizowanych przez nich potrzeb będą mogły powstawać indywidualne plany usług społecznych – spersonalizowane pakiety usług społecznych na okres od trzech do dwunastu miesięcy.

W centrach będą prowadzone także działania adresowane do całych społeczności lokalnych, a ukierunkowane na integrację mieszkańców oraz podniesienie spójności społecznej. Za realizację tych działań będzie odpowiedzialny organizator społeczności lokalnej. Dzięki temu, w indywidualnych planach usług społecznych będą uwzględniane nie tylko usługi społeczne świadczone przez specjalistów reprezentujących różne zawody pomocowe, lecz także dostępne bezpłatnie działania wspierające o charakterze samopomocowym i wolontaryjnym, prowadzone przez samych mieszkańców (np. pomoc sąsiedzka).

CUS w perspektywie finansowej 2021-2027

Gminy, które zdecydują się na utworzenie CUS otrzymają wsparcie finansowe, łącznie około 15 milionów złotych, z Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS).

Zaplanowane zostały także działania w ramach projektów Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej, których budżet wynosi około 115 milionów złotych. Dzięki tym działaniom gminy otrzymają wsparcie merytoryczne w tworzeniu CUS oraz szkoleniu kadr w tym zakresie. Tworzenie i rozwijanie usług dostarczanych przez CUS wesprą także programy regionalne, które są zarządzane przez marszałków.


Ustawa o CUS wprowadziła też możliwość poszerzenie katalogu przychodów zwolnionych z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych o wartość nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych usług społecznych, udzielonych osobie na podstawie programu usług społecznych.

om

Fot. Arch.

Źródło:gov.pl
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj