Mogilany: Dla mieszkańców woda z cysterny, a dla Wójta Srebrny Krzyż Zasługi?

0

Mieszkańcy podkrakowskiej gminy Mogilany mają coraz więcej powodów do zaniepokojenia. Powodem są narastające problemy z jakimi mierzą się na co dzień. Zaledwie połowa mieszkańców ma możliwość podłączenia do gminnej kanalizacji. Wodociąg gminny jest przestarzały i niewydolny, zdarzają się skażenia wody bakteriami kałowymi lub po prostu wody brakuje. Wtedy źródłem wody dla mieszkańców są podstawiane beczkowozy z napisem : „Woda Zdatna Do Picia – Urząd Gminy Mogilany”. Według Raportu Polskiego Alarmu Smogowego w Mogilanach jest najgorzej, jeśli chodzi o inwentaryzację kotłów pozaklasowych. W „stolicy” gminy czyli w Mogilanach dzieci uczą się na zmiany. Zadłużenie gminy niepokojąco rośnie. Obecny Wójt sprawuje swoją funkcję już drugą kadencję. W obu kadencjach wpłynął wniosek o wyznaczenie komisarza rządowego. Zamiast merytorycznej odpowiedzi na wniosek o wyznaczenie komisarza, do siedziby Gminy Mogilany przyjechał wicewojewoda Ryszard Pagacz i wręczył urzędującemu wójtowi Srebrny Krzyż Zasługi nadany przez Prezydenta RP.

Odznaczenie Srebrnym Krzyżem Zasługi w głębokiej tajemnicy?

O odznaczeniu Wójta Gminy Mogilany zrobiło się głośno tylko w mediach społecznościowych.

Dochodzą nas informacje, że nasz wójt ma być odznaczony srebrnym krzyżem zasługi. Czy to prawda? Jeżeli tak, to niesamowite wyróżnienie dla wójta gminy, gdzie ludziom brakuje wody, w rowach płynie szambo, połowa gminy nie ma kanalizacji, drogi są dziurawe i wymagają regularnych napraw, a zadłużenie rośnie.

„Nazwisko wójta jest już na pamiątkowej tablicy upamiętniającej odzyskanie niepodległości, teraz Krzyż Zasługi, przyszłość pokaże – może pomnik w mogilańskim rynku obok cysterny „woda zdatna do picia”? – czytamy w mediach społecznościowych.

W przestrzeni publicznej pojawiła się nieoficjalna informacja, że z wnioskiem o odznaczenie Wójta miał wystąpić przewodniczący Rady Gminy Mogilany p. Zbigniew Staszczak.

„Z wnioskiem o nadanie odznaczenia wystąpił przewodniczący Rady, Zbigniew Staszczak. Niestety nie udało nam się zaznajomić z uzasadnieniem, bo przewodniczący rady nie jest zobligowany do udzielania informacji publicznej, o czym nas już dawno poinformował. Radni też jacyś zagubieni….” – czytamy w mediach społecznościowych.

Mieszkańcy niedowierzają, że odznaczenie zostało wręczone Wójtowi. Nie rozumieją też, jaki cel ma ukrywanie przez samego Wójta faktu otrzymania odznaczenia. Naszej redakcji również nie udało się znaleźć żadnej informacji o uroczystości nadania odznaczenia.

„To jest tak prymitywne, że brakuje słów na komentowanie. Jeżeli radni są tacy dumni z wójta, to czemu wstydzą się ujawnienia uzasadnienia? Chyba, że będzie pisane po wręczeniu….”– piszą mieszkańcy.

„Cudnie…graniczymy z Krakowem ale bez kanalizacji…dzieci w Sp Libertow uczą się w skandalicznych warunkach bo remontu nie pozwoli zrobić, ale brawo nagradzajmy” – opisuje sytuację w gminie jeden z mieszkańców. 

Sytuacja jest tym dziwniejsza, że odznaczenie Wójta miało odbyć się w Urzędzie Gminy na godzinę przed rozpoczęciem sesji Rady Gminy w sprawie udzielenia absolutorium.

Wyboista droga i cysterna z wodą na obskurnym Rynku?

Jadąc od Krakowa do Mogilan, tuż po zjeździe z zakopianki wjeżdżamy na wyboistą drogę prowadzącą prosto do Mogilańskiego Rynku. Również w samym Rynku, przylegającym do Urzędu Gminy napotkamy na nierówności w asfaltowej nawierzchni i uszkodzone ławki. Mikroskopijny i bardzo skromnie wyposażony placyk zabaw sąsiaduje bezpośrednio z parkującymi w sąsiedztwie samochodami. Mogilański Rynek powinien być wizytówką gminy, a jest miejscem bardzo zaniedbanym i wręcz obskurnym. Samorząd Województwa Małopolskiego przeznaczył miliony złotych na na rewitalizację właśnie takich zaniedbanych miejsc. Jednak wójt gminy Mogilany nie ubiegał się o fundusze na rewitalizację.

Obecna Rada Gminy pozbawiła mieszkańców środków na rewitalizację?

Uchwała Nr XXI/175/2016 Rady Gminy Mogilany z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru
zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Mogilany, została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego z dnia 20 lipca 2016 r., poz. 4399 (Małop.2016.4399 z dnia 2016.07.20). Gmina Mogilany miała wyznaczone obszary zdegradowane i do rewitalizacji, jednak obecna Rada te uchwałę uchyliła. Po uchyleniu uchwały nie ma podstaw by otrzymać środki na rewitalizację. W uzasadnieniu do uchwały uchylającej Rada Gminy nie wskazała powodów uchylenia, pomimo, że Wojewoda Małopolski wskazywał, że można uchwalić jedynie zmianę uchwały. Dlaczego zatem obecna Rada uchyliła całą uchwałę i pozbawiła mieszkańców możliwości uzyskania środków finansowych na rewitalizację? Dlaczego obecna Rada po uchyleniu uchwały, nie podjęła kolejnej w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Mogilany?

Czy pozbawienie Gminy możliwości ubiegania się o środki na rewitalizację ma bezpośredni związek z uchwaleniem Studium?

Rada Gminy Mogilany uchwaliła w październiku 2020 r. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Stanowisko mieszkańców gminy Mogilany, opinia gminy Kraków jako ościennej i profesjonalna ocena zgodności z prawem uchwalonego studium jednoznacznie wskazują na niezgodność z prawem przyjętej uchwały w sprawie studium. Podstawowym argumentem mieszkańców jest brak potrzeby wyznaczania nowych terenów pod zabudowę i groźba bankructwa gminy. Z opinii prawnej wynika, że wady sporządzonego studium moga skutkować uchyleniem uchwały o studium w każdym czasie.

Podobnie było z uchwałą z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Mogilany, została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Wojewoda uznał uchwałę za zgodną z prawem i utrzymał w obrocie prawnym. Po upływie roku, ten sam organ stwierdził niezgodność z prawem tej samej uchwały! ( sic!) Obecna Rada Gminy uchyliła uchwałę i gmina Mogilany utraciła wielomilionowe dotacje na rewitalizację sołectw. Według opinii lokalnych działaczy społecznych, uchylenie uchwały miało mieć bezpośredni związek z potrzebą szybkiego uchwalenia studium i wywołało realne straty finansowe. Po uchyleniu uchwały gmina nie może aplikować o wielomilionowe środki na rewitalizację.

Brak wody, kanalizacji i notoryczne problemy z inwestycjami?

Do zadań Wójta należy min. zapewnienie dostępu do wody i kanalizacji gminnej. Część mieszkańców, pomimo podłączenia do gminnej sieci wodociągowej, ma tak niskie ciśnienie, że muszą korzystać z zamontowanych w domach hydroforów. Często są awarie i wyłączenia. W kilku sołectwach gminy Mogilany nie ma nawet projektu kanalizacji. Pomimo tak złej sytuacji , nie ma w najbliższej przyszłości planów rozbudowy wodociągu i przyłączenia gminy do wodociągów Krakowskich, pomimo istnienia ku temu powodów i możliwości technicznych. Ostatnie posiedzenie zebranie Komisji Gospodarczo-Komunalnej jednoznacznie wskazuje, że sytuacja z wodą w gminie Mogilany nie ulegnie poprawie przez najbliższe 10 lat!

„W dniu 23.06.2021 na moją prośbę, odbyło się zebranie Komisji Gospodarczo-Komunalnej. W zebraniu uczestniczyło 6 Radnych z 15 przedstawicieli naszej Gminy. Zostały poruszone następujące problemy: Przyczyny braku wody w dniach 19-20.06.2021 – zostało złożone wyjaśnienie Wójta oraz pracowników: wskazano w nim na powód nie leżący po stronie Gminy Mogilany, ale po stronie mieszkańców. Przedstawiono kilka koncepcji doprowadzenia dywersyfikacji źródeł zasilania w wodę – wynik: żadne nie jest realne do wykonania w najbliższej przyszłości ( ok 10 lat). Wspomniałem o propozycji Wodociągów Miasta Krakowa o której rozmawiałem 2 lata temu z zarządem tejże spółki, efekty tych rozmów przedstawiałem na spotkaniach w Urzędzie Gminy, jednak niestety nie znalazło to zainteresowania” – napisał w mediach społecznościowych p. Jerzy Przeworski, radny gminny.

Również samo planowanie i szacowanie inwestycji realizowanych przez gminę Mogilany budzi uzasadnione wątpliwości. Jeszcze w 2015 r. obecny wójt chciał wpisać do budżetu koszt budowy kanalizacji we Włosani wyższy o ponad 2miliony złotych. Ówcześni radni nie wyrazili zgody na wpis do budżetu 4 mln 370 tys. zł na kanalizację we Włosani uzasadniając, że jest to za wysoki koszt, niespotykany w Polsce. I faktycznie koszt okazał się o połowę niższy. Pozostałe 2 mln zł rozdzielono proporcjonalnie na inwestycje dla innych sołectw w całej gminie. Obecnie ma być zrealizowana droga o długości ok. 4 km za cenę ok. 15 mln. złotych. Ten koszt jest również znacznie zawyżony. Dla porównania drogę łączącą Świątniki Górne z Mogilanami o długości ok. 8 km, wykonano w 2018 r. za kwotę ok. 8.4 mln. zł. Obecnie koszt 1 km drogi wykonywanej przez gminę Mogilany ma być blisko czterokrotnie wyższy.

Poprzednia Rada gminy kadencji 2014-2018 stwarzała skutecznie możliwości prawne i faktyczne do rozwoju całej gminy. Obecna Rada kadencji 2018-2023 uchylając uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Mogilany, pozbawiła prawnych podstaw do ubiegania się o środki na rewitalizację sołectw. Brak reakcji obecnej Rady na nieuzasadniony koszt 1 km drogi we Włosani, faktycznie pozbawia możliwości wykonania w ramach tej samej kwoty innych inwestycji, tak jak to miało miejsce w przypadku kanalizacji we Włosani w 2016 r.

W powyższej sytuacji uzasadnione wydają się obawy mieszkańców, że obecne władze nie radzą sobie z racjonalnym pozyskiwaniem i wykorzystaniem środków już na etapie szacowania kosztów inwestycji. W ramach programu Polski Ład rząd zapowiada specjalne fundusze dla samorządów, na budowę min. infrastruktury. To od sprawności działania organów gminy zależy czy oferowane środki zostaną wykorzystane do inwestycji w niewystraczającą infrastrukturę. Doświadczenie z brakiem aplikowania o środki na rewitalizację, rosnące lawinowo zadłużenie i zacofanie infrastrukturalne pokazują, że obecna władza nie wykorzystuje możliwości uzyskiwania środków zewnętrznych.

Kary dla Wójta za niewykonywanie wyroków sądów!

Zaniedbana gmina, brak wody, kanalizacji i brak aktywności wójta w uzyskiwaniu środków zewnętrznych to nie jedyne problemy mieszkańców. Zapadają wyroki sądów w których Wójt jest karany grzywnami za niewykonywanie wcześniejszych wyroków sądowych. Kary nakładane na wójta za niewywiązywanie się z prawnych obowiązków realizacji wyroków sądowych wypłacane są z kasy gminy, która już teraz świeci pustkami. Przedmiotem spraw sądowych są zaniedbania w realizacji zadań własnych ze strony Wójta, niewłaściwe działanie ośrodka pomocy społecznej lub odmowa udzielania informacji publicznej. Mieszkańcy piszą skargi na Wójta do Rady Gminy, która je odrzuca. Wtedy skargi mieszkańców na Radę Gminy i wnioski o ustanowienie komisarza kierowane są także do Wojewody Małopolskiego. W tych okolicznościach budzi poważne wątpliwości odznaczenie Wójta Mogilan Srebrnym Krzyżem Zasługi.

om

Fot. Arch.

Źródło: mat. własne, BIP, fb, Mogilany Info

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj