Kraków: Pozytywna ocena wykonania budżetu miasta, ale z uwagami!

0

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie zaopiniowało sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Krakowa za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Miejskiej Kraków.
Ocena sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Krakowa za 2020 rok jest pozytywna, ale z uwagami.

Prezydent Miasta Krakowa składa do Regionalnej Izby Obrachunkowej sprawozdanie…

  • W zakresie spraw finansowych – według kryterium zgodności z prawem – nadzór nad samorządem sprawuje regionalna izba obrachunkowa. Dlatego, do końca marca prezydent Krakowa powinien przedstawić regionalnej izbie obrachunkowej ( rio) i radzie gminy roczne sprawozdanie z wykonania budżetu.
  • Prezydent wykonuje roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy w terminie do 31 marca następnego roku i 
  • przesyła regionalnej izby obrachunkowej.

Przedłożone przez Prezydenta Miasta Krakowa sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta zostało zaopiniowane pozytywnie, ale z uwagami.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie zwróciła uwagę iż po dniu 31 marca 2021 roku Prezydent Miasta Krakowa korygował sprawozdania budżetowe typu „Rb”, w tym dwukrotnie sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych Gminy Miejskiej Kraków za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2020.

Zgodnie z dokumentami ostanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji Gminy Miejskiej Kraków wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku zadłużenie Miasta Krakowa na koniec 2020 roku wyniosło: 3.477.691.730,35 zł, w tym zobowiązania wymagalne w kwocie: 1.202.068,60 zł.

Dane prezentowane w kolumnie 10 sprawozdania Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych Gminy Miejskiej Kraków za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2020 wskazują na naruszenie zasady dokonywania wydatków, o której mowa w art. 44 ust. 3 pkt 3 ustawy o finansach publicznych.

W 2020 roku miasto poniosło koszty obsługi zaciągniętego długu w kwocie: 68.232.827,71 zł.(w tym odsetki).
Regionalna Izba Obrachunkowa wskazała na brak w sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Miasta Krakowa kompletu informacji, o których mowa w art. 6r ust. 2e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1439).

Rok 2020 Kraków zamknął deficytem dochodów w stosunku do wykonanych wydatków na kwotę: 468.871.544,35 zł, przy planowanym rocznym deficycie budżetu w wysokości: 610.810.835,00 zł. Nadwyżka operacyjna rozumiana jako różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi wyniosła: 75.902.038,62 zł i jest niższa od nadwyżki operacyjnej „wypracowanej” w 2019 roku o kwotę: 281.602.468,80 zł.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Miejskiej Kraków sporządzona została według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku nie budzi zastrzeżeń.

Komentarz Redaktora Naczelnego:

Instytucja opiniowania sprawozdania z wykonania budżetu Miasta przez regionalne izby obrachunkowe, stanowi element kontroli gospodarki finansowej gminy, za prawidłowość której Prezydent Krakowa ponosi odpowiedzialność. Przedmiotem nadzoru sprawowanego przez regionalne izby obrachunkowe jest wyłącznie „działalność samorządu terytorialnego” w zakresie spraw finansowych.  Niepokoi fakt, że Kolegium Orzekające potwierdziło istnienie nieprawidłowości, które wskazano w uwagach do opinii.

Grzegorz Gorczyca Redaktor Naczelny Agencji Informacyjnej

Grzegorz Gorczyca
Grzegorz Gorczyca

om

Fot. Arch.

Źródło: Uchwała Nr S.O.IV.423.14.2021 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Krakowie z dnia 28 kwietnia 2021 r.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj