Grzegorz Stokłosa: „Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę Wójta”

0

Nie wykonywanie wyroków sądów, pozostawanie w bezczynności,  wieloletnie pozbawianie mieszkańców  prawa do informacji publicznej, naruszanie przepisów ustaw i Konstytucji – o sytuacji w Gminie Mogilany rozmawiamy z p. Grzegorzem Stokłosą, członkiem zarządu Stowarzyszenia Mieszkańców Gminy Mogilany.

Agencja: W dniu  30 stycznia 2018 r  złożył Pan  do Wójta Gminy Mogilany wniosek o „udostępnienie jako informacji publicznej wszelkiej korespondencji (otrzymanej i wysłanej) w okresie od 1 stycznia 2017 r. do dnia złożenia wniosku (tj. do 30 stycznia 2018 r.) pomiędzy Urzędem Gminy M. i Prokuraturą Rejonową w Wieliczce w sprawie dotyczącej projektu uchwały studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego Gminy M., wnosząc przy tym o przesłanie kserokopii (skanów) tejże korespondencji na adres mailowy”. Jaką odpowiedź Pan otrzymał?

Grzegorz Stokłosa: W sprawie, o którą wnosiłem powinna zostać udzielona informacja publiczna lub wydana decyzja administracyjna o odmowie udostępnienia wnioskowanej informacji. Nie otrzymałem żadnej z powyższych. Pismem z  dnia 13 lutego  2018 r. Wójt Gminy Mogilany  poinformował mnie, że żądany zakres korespondencji między Urzędem Gminy Mogilany, a Prokuraturą Rejonową w Wieliczce nie stanowi informacji publicznej.

 Czy odpowiedź Wójta była zgodna z obowiązującymi przepisami  regulującymi dostęp do informacji publicznej?

GS:  Zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej udzielenie takiej odpowiedzi nie było prawidłowym postępowaniem, dlatego w dniu 9 marca 2018 r. wniosłem  do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie za pośrednictwem Wójta Gminy skargę na bezczynność organu w zakresie rozpatrzenia wniosku i  zarzuciłem  Wójtowi Gminy naruszenie art. 1 ust. 1 w związku z art. 6 ust. 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2016. 1764 ze zm.), poprzez mylne przyjęcie, że żądana informacja nie ma charakteru informacji publicznej.

Jaki wyrok zapadł w tej  sprawie?

GS:  WSA w Krakowie uznał moją skargę za uzasadnioną nakazując udostępnienie wnioskowanej informacji  i zasądził  od Wójta Gminy zwrot kosztów postępowania.  (wyrok WSA Sygn. Akt II SAB/Krv55/18 z dnia 23 maja 2018 r.)

Czy po  wyroku WSA otrzymał Pan informację publiczną?

GS: Nie otrzymałem informacji publicznej. Wójt Gminy Mogilany  nie zgodził się z wyrokiem i złożył  skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego zarzucając w niej sądowi naruszenie prawa materialnego i naruszenie przepisów postępowania, które miało istotny wpływ na wynik sprawy.

Czyli Wójt Gminy odwołał się do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Jaki zapadł wyrok?

GS: Naczelny Sąd Administracyjny  oddalił skargę Wójta, stwierdzając, że nie ma uzasadnionych podstaw , a wskazane przez Wójta  zarzuty wobec wyroku  WSA nie mają  usprawiedliwionych podstaw. (NSA Sygn. Akt I OSK 3401/18 z dnia 26 lutego 2020 r.)

Zapadły dwa wyroki, potwierdzające niezgodne z prawem działanie Wójta Gminy  w sprawie odmowy udzielenia informacji publicznej.   Sprawa przeszła cały tryb sądowoadministracyjny.  Czy pouczony przez sądy Wójt  udzielił informacji publicznej?

GS: Wójt Gminy Mogilany decyzją BR.1431.10.2018 z dnia 19.08.2020 r. odmówił udostępnienia informacji publicznej,  pomimo wydanego w tej sprawie wyroku przez WSA w Krakowie oraz NSA w Warszawie. W dniu 03.09.2020 roku zaskarżyłem wydaną decyzję. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krakowie w niniejszym postępowaniu uchyliło decyzję wójta Gminy Mogilany  BR.1431.10.2018 z dnia 19.08.2020 r. o odmowie udostępnienia informacji publicznej wydając postanowienie SKO.IP4105/27/2020 z dnia 01.10.2020 r. Wójt Gminy Mogilany decyzją BR.1431.10.2018 z dnia 23.12.2020 r. ponownie odmówił udostępnienia wnioskowanej informacji, co również zostało zaskarżone w SKO w Krakowie, a ponownie wydana w postępowaniu decyzja SKO.IP/4105/3/2021 z dnia 4 lutego 2021 roku uchyla zaskarżoną decyzję w całości uzasadniając brak podstaw do odmowy udzielenia informacji publicznej.

 Już ponad trzy lata bezskutecznie ubiega się Pan o informację publiczną, są wyroki sądowe wskazujące jednoznacznie na bezprawność odmowy  udostępnienia tej informacji. Jakie konkretnie informacje  powinny zostać przekazane na Pana wniosek tak uporczywie nie realizowany pomimo wyroków sądów? 

GS: Wniosek u udzielenie informacji publicznej w przedmiotowej sprawie złożyłem 30 stycznia 2018 roku pełniąc jeszcze funkcję radnego Gminy Mogilany. Postępowanie prowadzone przez Prokuraturę Rejonową dotyczyło projektu uchwały w sprawie Studium Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mogilany i prawidłowości lub nieprawidłowości, jakie zawierał sporządzony projekt. Wobec powyższego zasadne było i nadal jest wystąpienie w trybie informacji publicznej.  Udzielenie informacji publicznej we wnioskowanym zakresie jest tym bardziej celowe i zasadne, gdyż jak wynika z treści pisma Prokuratury Rejonowej w Wieliczce PR Pa 60.2017 z dnia 29 stycznia 2018 roku projekt studium od dnia 26 stycznia 2017 roku nie został procedowany przez Radę Gminy bez wskazania bezpośredniego powodu takiej sytuacji. Istnieją uzasadnione  podejrzenia, że w treści korespondencji pomiędzy Urzędem Gminy Mogilany i Prokuraturą doszło do potwierdzenia nieprawdy wskazując, że przedłożony Radzie Gminy projekt uchwały w sprawie studium był wówczas zgodny z obowiązującymi przepisami, co w tym okresie nie było zgodne z rzeczywistością.  W Urzędzie Gminy Mogilany znajdują się dokumenty potwierdzające  niezgodność projektu uchwały z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wraz z opinią Dyrektora Wydziału Prawa i Nadzoru Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie z dnia 26.09.2017r.

Notoryczne ignorowanie przez Wójta Gminy Mogilany wyroków sądowych wygląda bardzo poważnie. Czy organ nadzoru jakim jest Wojewoda Małopolski posiada informacje o sytuacji naruszania prawa i nierespektowaniu wyroków sądowych w gminie Mogilany?

GS: W mojej ocenie wójt Gminy Mogilany rażąco narusza porządek prawny nie przestrzegając  art. 61 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, co winno skutkować eliminację takiej osoby z zarządzania organami samorządowymi, na co jednoznacznie wskazuje art. 96 ust.2 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminny. O powyższym został skutecznie zawiadomiony Wojewoda Małopolski. Obecnie oczekuję na zajęcie stanowiska organu nadzorczego.

Dziękujemy za rozmowę.

om

Fot. Arch.

Źródło: Mat. Własne

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj