Władze Krakowa wypłacą 150 mln odszkodowania?

0

Prezydent Krakowa wydał decyzję odmawiającą przyznania odszkodowania z tytułu roszczeń, jakie zgłosiła spółka Kraków City Park – właściciel największego terenu na Zakrzówku. Odmowna decyzja jest z formalnego punktu widzenia dokumentem niezbędnym deweloperowi do uzyskania gigantycznego odszkodowania wypłaconego z budżetu miasta Krakowa i równocześnie zatrzymania nieruchomości. Ogromne odszkodowanie z kasy miasta może trafić do dewelopera na podstawie wyroku lub ugody sądowej.

Cenne przyrodniczo tereny przeznaczone pod zabudowę?

Użytki ekologiczne są popularną i stosowaną formą prawnej ochrony przyrody. Tworzy się je łatwo, nie trzeba wykonywać kosztownej dokumentacji projektowej. Dla dobrego gospodarza jest to idealny i skuteczny sposób na zachowanie lokalnych przyrodniczych perełek czy różnorodności biologicznej w przekształconym przez człowieka krajobrazie. Aktualnie obowiązująca ustawa z 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie, przekazała kompetencje do ustanawiania i znoszenia takich form ochrony przyrody, jak pomniki przyrody, użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe i stanowiska dokumentacyjne radom gmin (miast). 

„Od samego początku mieszkańcy, eksperci, niektórzy radni chcieli zachowania tego terenu. Natomiast radni głównie Koalicji Obywatelskiej, wtedy Platformy i Przyjaznego Krakowa, przegłosowali plan miejscowy, skazując ten teren na zabudowę. Dlatego my, jako radni Prawa i Sprawiedliwości, postaraliśmy się o to, by mimo wszystko uchronić ten teren, ustanawiając użytek ekologiczny” – mówi radny Michał Drewnicki.

„Plan zagospodarowania z 2014 roku dopuścił zabudowę na cennych przyrodniczo terenach” – dodał radny Dwrnicki.

„Taki sposób ochrony przyrody, który wyklucza jakiekolwiek ruchy ze strony właścicieli, skończy się wcześniej czy później pozwami do sądu” – wyjaśnia radny Grzegorz Stawowy.

Radny Stawowy tłumaczy potrzebę wypłaty odszkodowania, tym, że „już dokumenty planistyczne z 2003 roku dopuszczały tam budynki”

„Trudno było wycofać się na pozycję całkowitego zakazu zabudowy. Może trzeba było bardziej tę zabudowę ograniczyć. Być może trzeba było szukać innych rozwiązań, bardziej kompromisowych. Natomiast zostały uchwalone plany miejscowe, które mocno ograniczały, ale jednak dopuszczały zabudowę, przede wszystkim niedużą zabudowę wielorodzinną” – twierdzi Stawowy.

Najpierw użytek a potem plan! Kto zapłaci za błędy?

Przeznaczenie pod zabudowę tak cennego przyrodniczo terenu nigdy nie powinno się wydarzyć. Tym bardziej, że prezydent Jacek Majchrowski jest doświadczonym samorządowcem i pełni swoją funkcję nieprzerwanie już piątą kadencję. Problemu nie byłoby, gdyby najpierw utworzono użytek ekologiczny, a dopiero potem plan miejscowy. Zrobiono odwrotnie. Spółka City Park jest właścicielem terenu na Zakrzówku od 2006 roku. Miasto sfinansowało zmianę planu miejscowego przeznaczając tereny pod zabudowę, a później , czyli po czterech latach wpisano użytek. Gdy w 2018 roku uchwalano użytek ekologiczny, głos zabrał Jose Eduardo Goncalves Dos Reis, prezes Kraków City Park, która ma większość działek między ulicami św. Jacka i Wyłom. – Te tereny od dawna były przewidziane pod zabudowę. Skoro ma się to zmienić, to liczymy na odszkodowanie zgodnie z przepisami prawa – zapowiedział wtedy.

Użytek uchwalono w 2018 r., a plan „Rejon św. Jacka – Twardowskiego” obowiązuje od 2014 r. Między ulicami św. Jacka i Wyłom dopuścił on zabudowę mieszkaniowo-usługową. Z 18 wspomnianych hektarów pod zainwestowanie jest przeznaczone ok. 12 ha, z czego ok. 10 należy do dewelopera.

– Celem utworzenia użytku ekologicznego Zakrzówek jest ochrona mających znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej siedlisk przyrodniczych oraz stanowisk rzadkich lub chronionych gatunków roślin i zwierząt – wyjaśnił Włodzimierz Pietrus szef klubu radnych PiS.

„Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska i Zarząd Zieleni Miejskiej nie mają wątpliwości, że Zakrzówek ma bardzo dużą wartość przyrodniczą, występują tu m.in. cenne gatunki płazów. Trudno wobec faktów podważać słuszność decyzji radnych o uznaniu tego terenu za użytek ekologiczny” – powiedział Piotr Kempf dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej (ZZM).

Czy miasto zawrze ugodę z deweloperem i wypłaci gigantyczne odszkodowanie?

Prezydent Krakowa wydał decyzję odmawiającą przyznania odszkodowania z tytułu roszczeń, jakie zgłosiła spółka Kraków City Park – właściciel największego terenu na Zakrzówku. Jest to decyzja administracyjna, wydana w oparciu o przepisy prawa ochrony środowiska.

Miasto uznało, że pomimo roszczeń, jakie zgłosiła spółka, brak jest podstaw prawnych do tego, aby Gmina Kraków zapłaciła odszkodowanie w wysokości prawie 109 mln zł w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego.

Czy krakowski Sąd zadecyduje ile z miejskiej kasy dostanie deweloper?

Władze Krakowa przekazały informację, że spółka Kraków City Park wystąpiła już do sądu z pozwem o wypłatę odszkodowania w wysokości 150 mln zł. Do Gminy Kraków pozew ten jeszcze nie wpłynął.

W ocenie miasta, dopiero prawomocne rozstrzygnięcie sądu będzie podstawą do stwierdzenia, czy są podstawy do uznania roszczeń. Sąd powinien być bezstronny i sprawiedliwy. Jednak w Krakowie nie zawsze tak jest. Krakowskie sądownictwo jest bardzo specyficzne nawet na tle sądownictwa polskiego. Pisaliśmy o tym tutaj. Mieszkańcy mają niepokojące doświadczenia z krakowskim wymiarem sprawiedliwości. Pisaliśmy o tym tutajtutaj. Ponadto od kilku lat w Krakowie funkcjonują nieformalne układy. Pisaliśmy o tym tutaj. Coraz częściej działanie samorządu krakowskiego jest określane, jako dysfunkcyjne. Pisaliśmy o tym tutaj.

Wydaje się, że nadszedł odpowiedni moment na wyłączenie sądu krakowskiego z orzekania o wysokości odszkodowania z kasy miejskiej dla dewelopera! Sytuacja budzi wiele wątpliwości, więc przekazanie innemu sądowi sprawy przyczyni się do wydania sprawiedliwego i bezstronnego wyroku. Wszak chodzi tu o ogromne pieniądze, które przy racjonalnym działaniu samorządu ( najpierw użytek, później plan) nie musiały by być nigdy wypłacone.

Zbieg sytuacji wyjątkowych w Krakowie?

Sytuacja w sprawie odszkodowania została określona jako wyjątkowa w skali kraju:

– Nie należy przesądzać, jakie będzie rozstrzygnięcie w tej sprawie. Na pewno mamy do czynienia z sytuacją wyjątkową w skali kraju, gdzie na terenie, który jest objęty planem miejscowym, który przewiduje zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, równocześnie została podjęta uchwała o ustanowieniu użytku ekologicznego. To sąd będzie musiał teraz rozstrzygnąć, w jakim stopniu wpływa to na wartość nieruchomości – mówi zastępca prezydenta Krakowa Jerzy Muzyk.

Druga sytuacja wyjątkowa to pożar Archiwum Miasta Krakowa. Pisaliśmy o tym tutaj. Dodatkowo w ostatnim czasie pojawiły się ataki hakerskie. Pisaliśmy o tym tutaj. Bezsprzecznie mamy w Krakowie wyjątkowy zbieg sytuacji wyjątkowych, dlatego potrzeba konkretnych działań. Pierwszym powinno być wyłączenie sądownictwa krakowskiego od orzekania w sprawie odszkodowania dla dewelopera.

om

Fot. Arch.

Źródło:https://dziennikpolski24.pl/, krakow.pl,

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj