Budżet Krakowa: Możliwość spłaty zadłużenia może okazać się nierealna!

0

Realizacja inwestycji samorządowych, będących ważnym stymulatorem rozwoju lokalnego, wymaga sięgania po zwrotne źródła zasilania. Jednak od pewnego czasu obserwujemy narastający kryzys finansów samorządowych, po części wynikający z nieprawidłowego planowania zadłużenia, nieodpowiedniego zarządzania długiem i z błędów w ocenie swoich możliwości finansowych. Dodatkowo, w polskim prawie nie ma rozwiązań dotyczących upadłości jednostki samorządowej, więc instrumenty dłużne są wykorzystywane przez samorządy w sposób ryzykowny.

Jeśli kredytem finansuje się inwestycje, to taki dług jest konstruktywny, gdyż przyczynia się do rozwoju gospodarczego, zwiększenia dynamiki inwestycji komunalnych, podnosi atrakcyjność i konkurencyjność JST, zapewnia partycypację przyszłych pokoleń w finansowaniu infrastruktury, a także pozytywnie wpływa na dochody budżetu. bo tak szybciej można osiągnąć efekty – wyremontować ulicę, zbudować oczyszczalnię ścieków, słowem – podnieść standard życia mieszkańców. Problem stanowią destruktywne długi samorządów zaciągane na bieżące funkcjonowanie, czyli konsumpcje.

Limuzyna na kredyt, miliony na nagrody dla urzędników, wzrost kosztów funkcjonowania Urzędu Miasta, budowa wybiegu dla szympansów i makaków japońskich za 17 milionów czyli budżet Krakowa w okresie światowego kryzysu?

Społeczna kontrola gospodarki finansowej gmin ze strony mieszkańców praktycznie nie istnieje. Mieszkańcy nie zajmujący się profesjonalnie problematyką finansów sektora publicznego, nie mają wiedzy merytorycznej i przy próbach uzyskania wyjaśnień od władz gminy mogą być przedmiotem manipulacji, co właściwie wyklucza efektywną kontrolę. Tym samym ważne jest, aby informacje o finansach publicznych były nie tylko jawne, ale prezentowane w sposób możliwie prosty i zrozumiały dla obywateli. Niezbędny wydaje się efektywny monitoring sytuacji finansowej samorządów. Wymaga to określenia zestawu wskaźników opisujących ekspozycję na ryzyko sektora samorządowego oraz spółek gminnych. Niepokojące jest rosnące zadłużenie, w tym na zakup nowej limuzyny dla Prezydenta, ograniczanie komunikacji publicznej w mieście i… drastyczne zwiększanie kosztów funkcjonowania urzędu Miasta. Pisaliśmy o tym tutaj.

Błędy w zarządzaniu finansami Krakowa wskazane w uwagach RIO?

Skład Orzekający Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w dniu 1 lutego 2021 r. wydał uchwałę Nr S.O.IV/426-2/36/20 w sprawie: opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Krakowa. W uchwale zaopiniowano pozytywnie, ale z uwagami, prawidłowość planowanej kwoty długu Miasta Krakowa, przedstawionej w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krakowa.

Prognoza kwoty długu Miasta Krakowa została sporządzona na lata 2021 – 2043. Obejmuje zatem okres, w jakim przewiduje się pełną spłatę zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań dłużnych (należność główna).

Gospodarka finansowa Krakowa budzi poważne zaniepokojenie!

RIO zwraca uwagę, że zgodnie z już zawartymi przez Miasto Kraków umowami w sprawie zaciągnięcia kredytu, pożyczki i emisji obligacji – największe obciążenia budżetu Miasta Krakowa związane ze spłatą zaciągniętych zobowiązań dłużnych (bez odsetek) wystąpią w 2032 roku i wyniosą: 589.088.064,00 zł, która to kwota jest wyższa od kwot nadwyżek operacyjnych (rozumianych jako różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi) . Budzić może poważne zaniepokojenie realna mozliwość zgromadzenia przez miasto środków do obsługi takiego zadłużenia.

Możliwość spłaty zadłużenia przez Miasto niepewna?

Uwagi RIO dotyczą też możliwość spłaty zadłużenia Miasta Krakowa. Możliwość spłaty zadłużenia jest uzależniona od skutecznego pozyskiwania planowanych dochodów budżetu będących podstawowym źródłem spłaty zobowiązań dłużnych i od poziomu indywidualnego wskaźnika.
Przedstawiona przez Radę Miasta Krakowa prognoza kwoty długu wykazuje, że począwszy od 2021 roku Miasto Kraków będzie zdolne uchwalać budżety zgodnie z zasadami określonymi w wyżej wymienionych przepisach.

Prognozy zbyt optymistyczne i nieuwzględniające kryzysu!

Skład Orzekający zauważa przy tym, że indywidualne wskaźniki zadłużenia Miasta Krakowa po 2021 roku zostały aktualnie obliczone w oparciu o prognozowane, optymistyczne wielkości dochodów bieżących oraz wydatków bieżących, podczas gdy w przyszłych latach będą one wyliczane na podstawie wielkości wynikających z rocznych sprawozdań budżetowych, czyli w oparciu o faktycznie wykonane wielkości.

Oznacza to, że rzeczywiste możliwości Miasta Krakowa w zakresie spłaty zobowiązań dłużnych mogą być wówczas inne, a więc także niższe niż obecnie prognozowane.
Władze Krakowa słusznie wskazały na stronie 2 Objaśnień wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krakowa na lata 2021 – 2044, cyt.: „w każdej chwili mogą nastąpić nowe uwarunkowania i przesłanki, które zaburzą wzrostowy trend dochodów”. Z danych wykazanych za 2020 rok dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosły: 1.770.143.201,00 zł, tj. o 16.095.592,00 zł mniej niż w 2019 roku.
Na realność prognozowanych wielkości budżetów Miasta Krakowa w latach przyszłych będzie miała również wpływ kondycja finansowa spółek komunalnych, wspieranych z budżetu Miasta Krakowa między innymi poprzez dokapitalizowanie i udzielanie poręczeń.
Kolejnym warunkiem zachowania przez Miasto Kraków zasad uchwalania i wykonywania budżetu w latach: 2022 – 2024 będzie między innymi pozyskanie planowanych w 2021 i 2022 roku dochodów ze sprzedaży majątku Miasta Krakowa w wysokości łącznie: 110.174.860,00 zł, co – biorąc pod uwagę aktualną sytuację na rynku nieruchomości może okazać się nierealne.

RIO zapowiedziało kontrolę…

Skład Orzekający zaznaczył jednocześnie, że w dacie wydawania opinii nie są znane wymierne skutki finansowe dla budżetu Miasta Krakowa w roku 2021 i w kolejnych latach budżetowych, wynikające z rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2.
Skład Orzekający zasygnalizował, że Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie przeprowadzi w 2021 roku kontrolę kompleksową Miasta Krakowa. Uchwała RIO tutaj.

Komentarz Redaktora Naczelnego:

Rzetelna kontrola RIO może istotnie pomóc rozwiązać problemy Krakowa. Samorząd Krakowski dysponuje dużym budżetem i adekwatnymi możliwościami inwestycyjnymi, a jednak kryzys finansów miasta jest już faktem. Na przykładzie Krakowa widać pilną potrzebę zmian przepisów samorządowych, oraz przepisów dotyczących nadzoru i kontroli w samorządzie, zobowiązujących do transparentności działań. Widać także, potrzebę zmiany w procedurze wyboru osób na stanowisko organu wykonawczego pod kątem posiadanych kwalifikacji w zarządzaniu w administracji publicznej. Oceniając działania i decyzje prezydenta Krakowa, warto rozważyć wprowadzenie obowiązku budżetowania zadaniowego, które poprawi transparentność gospodarowania finansami i umożliwi pomiar rezultatów podejmowanych decyzji finansowych. Autoocena działań władz Krakowa skonfrontowana z oceną tychże władz przez mieszkańców, ukazuje pilną potrzebę wprowadzenia dla mieszkańców narzędzi do personalnej weryfikacji organu wykonawczego w sytuacji zagrożenia nadmiernym zadłużaniem lub ograniczeniem realizacji zadań własnych gminy. W tym kontekście , należy przywołać bezradność mieszkańców Krakowa, gdy wyłącza się nocne oświetlenie ulic miasta lub ogranicza funkcjonowanie komunikacji publicznej z powodu oszczędności, a równocześnie zaplanowano inwestycję w WPF pod nazwą:budowa wybiegu dla szympansów i makaków japońskich, cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej miasta.nr 1.3.2.229 – za kwotę… 17 mln złotych! Wieloletni Plan Finansowy Krakowa tutaj.

Grzegorz Gorczyca Redaktor naczelny Agencji Informacyjnej nasz Kraków

Grzegorz Gorczyca
Grzegorz Gorczyca

om

Fot.Arch.

Źródło:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj