Jak to robią w Krakowie, czyli: kiedy wygasa z mocy prawa decyzja o pozwoleniu na budowę?

0

Kraków jest pięknym, zabytkowym miastem, które coraz powszechniej kojarzy się także z lokalnymi układami i wynikającymi z tego problemami. Pisaliśmy o tym tutaj.

Znikające drogi w Krakowie?

Coraz częściej w Krakowie dochodzi do sytuacji absurdalnych.Kierowcy przez kilka jeździli drogą, która formalnie nie istnieje, bo nie jest drogą, lecz… terenami prywatnymi. Właściciel terenów po których przebiega droga zagrodził nagle teren i nie jest możliwy wjazd. W czasie kiedy droga była budowana, sądy administracyjne uchyliły wadliwe decyzje o pozwoleniu na budowę wydawane przez… prezydenta Miasta Krakowapisaliśmy o tym tutaj.

Wniosek o środki rządowe na budowę obiektu, który nie ma prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę?

Inny , budzący wątpliwości sposób działania władz Krakowa, stanowi oficjalne wystąpienie o rządowe gwarancje na sfinansowanie budowy basenu olimpijskiego, który… nie posiada prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę po uchyleniu przez Wojewódzki Sąd Administracyjny. . Pisaliśmy o tym tutaj.

Dotychczasowy nadzór Wojewody nad samorządem Krakowa w sprawach budowlanych budzi wątpliwości?

Przytoczone powyżej przykłady „znikających dróg” w Krakowie lub ubiegania się władz Krakowa o środki rządowe na budowę basenu olimpijskiego, który nie ma nawet pozwolenia na budowę, są wynikiem braku efektywnego nadzoru Wojewody. W postępowaniu o udzieleni pozwolenia na budowę organem wydającym decyzje jest prezydent Krakowa, a organem odwoławczym jest wojewoda. Aby Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił decyzję, musi stwierdzić niezgodność z prawem decyzji organu II instancji. W sprawie budowy basenu olimpijskiego Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie wypowiadał się już trzykrotnie i za każdym razem stwierdzał naruszenie przepisów w stopniu skutkującym wyeliminowanie aktu z obrotu prawnego tu są już trzy wyroki w tej sprawie! Pisaliśmy o tym tutaj.

Działania ówczesnego Wojewody budziły wątpliwości także w przypadku odsunięcia Wojewódzkiej Małopolskiej Konserwator Zabytków na wniosek … dewelopera. Pisaliśmy o tym tutaj.

W powyższych okolicznościach odwołanie wojewody p. Piotra Ćwika nie było niespodzianką. Pisaliśmy o tym tutajtutaj.

Jest nadzieja, że razem ze zmianą na stanowisku wojewody, poprawił się nadzór na samorządami małopolskim. I choć „jedna jaskółka wiosny nie czyni”, to możemy powiedzieć, że są pierwsze pozytywne sygnały efektywnego nadzoru.

Lądowisko przy szpitalu im. Narutowicza

Lądowisko Kraków-Narutowicza – lądowisko sanitarne w Krakowie, w województwie małopolskim, położone przy ul. Prądnickiej 35–37. Przeznaczone jest do wykonywania startów i lądowań śmigłowców sanitarnych i ratowniczych w dzień i w nocy o dopuszczalnej masie startowej do 5700 kg. Zarządzającym lądowiskiem jest Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie. W roku 2012 zostało wpisane do ewidencji lądowisk Urzędu Lotnictwa Cywilnego pod numerem 102 – czytamy w Wikipedii. Funkcjonowanie , legalnego, zarejestrowanego zgodnie z przepisami, z pełną infrastrukturą lądowiska jest zagrożone przez inwestycję dewelopera, który otrzymał pozwolenie na zabudowanie linii podejścia śmigłowców do lądowania.Pisaliśmy o tym tutaj.

„Lądowisko powstało w 2006 roku, zgodnie z przepisami. Natomiast zgoda na wybudowanie bloku została wydana w 2008 roku, więc w tym okresie nie było przepisów, które nakazywałyby skorelowanie drogi podejścia z budynkami, które są w pobliżu” – mówi Dariusz Nowak. Nie budzi wątpliwości, ze lądowisko powstało dużo wcześniej i zgodnie z przepisami. Nowy budynek musi dostosować swoją wysokość do potrzeb lądowiska.

Lądowisko ma mieć ochronę w planie miejscowym!

W sprawie problemów  lądowiska , zwróciliśmy się do Urzędu Lotnictwa Cywilnego i otrzymaliśmy ywjaśnienie iż : „Ochrona lądowiska powinna być realizowana przez władze samorządowe (wraz ze zgłaszającym lądowisko do ewidencji), które wydały zgodę na ich powstanie i zaakceptowały lokalizację oraz parametry (m.in. powierzchnie ograniczające przeszkody dla lądowiska) w lokalnym ładzie przestrzennym. Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego nadzoruje i chroni wysokościowo (poprzez uzgadnianie dokumentów związanych z lokalnym ładem przestrzennym) jedynie zarejestrowane lotniska”. Pisaliśmy o tym tutaj.

Prześledźmy historię pozwolenia wydanego deweloperowi na budowę kolidującą z istniejącym lądowiskiem …

Firma Angel Poland Group w 2018 roku nabyła nieruchomość w pobliżu lądowiska Lotniczego Pogotowia Ratunkowego przy szpitalu miejskim im. G. Narutowicza w Krakowie. Ważne jest to, że pozwolenie na budowę zostało poprzedniemu właścicielowi wydane w 2008 roku. Data wydania pozwolenia w 2008 roku jest ważna z dwóch powodów. Po pierwsze lądowisko istnieje już od 2006 roku, a więc na dwa lata przed wydaniem pierwotnej decyzji. Po drugie, dziesięcioletni upływ czasu od wydania decyzji o pozwoleniu na budowę mógł spowodować wyeliminowanie z obrotu prawnego decyzji, przez jej wygaśniecie z mocy prawa. Czy prezydent nie zna tych przepisów?

Rok 2008.

Ówczesny właściciel otrzymuje prawomocne pozwolenie na budowę.Mijają trzy lata i wobec braku rozpoczęcia prac budowlanych decyzja wygasa z mocy prawa. Czy decyzja z 2008 roku wygasła już w 2011 roku? (Decyzja nr 404/08 z dnia 27 lutego 2008 r.)

Nieistniejąca decyzja przepisana na dewelopera w 2018 roku?

Firma Angel Poland Group nabywa nieruchomość niezabudowaną, razem z pozwoleniem na budowę wydanym w 2008 roku.Zostaje wszczęte postępowanie administracyjne w celu wydania decyzji o przeniesieniu pozwolenia na nowego inwestora. Prezydent wydaje dwie decyzje nr 152/6740.5/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r. i nr 220/6740.5/2018 z dnia 31 sierpnia 2018 r. przenosząc nieistniejącą w obrocie prawnym decyzję o pozwoleniu na budowę sprzed … 10 lat! Aby mogło dojść do przeniesienia decyzji muszą być spełnione dwa podstawowe warunki: dotychczasowy inwestor, dla którego decyzja pierwotnie była wydana, musi zgodzić się na przeniesienie decyzji na nowego inwestora i przenoszone pozwolenie musi być ważne i nie może wygasnąć do dnia wydania decyzji o przeniesieniu pozwolenia.Decyzja nr 404/08 z dnia 27 lutego 2008, stałą się prawomocna w dniu 01 kwietnia 2008 i z mocy prawa wygasła 01 kwietnia 2011 roku)

Prawomocna decyzja o pozwoleniu na budowę pochodziła z 2008 roku, a więc w dniu zakupu nieruchomości miała już 10 lat. Zgodnie z art. 37 ust. 1 Prawa budowlanego, decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa, jeżeli budowa nie została rozpoczęta przed upływem 3 lat od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna lub budowa została przerwana na czas dłuższy niż 3 lata. Zgodnie z tym przepisem decyzja uzyskana przez poprzedniego inwestora wygasła już w 2011 roku.Przepis art. 37 ust. 1 stanowi samoistną podstawę prawną do wydania decyzji o wygaśnięciu pozwolenia na budowę. Jednak sprawa w przedmiocie wygaszenia decyzji załatwiana jest w formie decyzji administracyjnej, o charakterze deklaratoryjnym. Decyzję wydaje właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej, a więc ten organ, który wydał decyzję o pozwoleniu na budowę (art. 82 ust. 1 Prawa budowlanego) na podstawie art. 162 § 1 pkt 1 k.p.a. Organ I instancji zobowiązany był wydać decyzję o wygaśnięciu w mocy prawa decyzji nr 404/08 z dnia 27 lutego 2008 r.

Rok 2019.

Angel Poland Group jako nowym właściciel chce realizować budowę na podstawie pozwolenia na budowę wydanego… 10 lat wcześniej dla poprzedniego inwestora. Organ I instancji decyzją nr 1264/6740.1/2019 z 15 lipca 2019 r. zmienia nieistniejącą decyzję nr 404/08 z dnia 27 lutego 2008 r.

Działania pozorowane, czyli zmiana nieistniejącego pozwolenia na budowę?

Zwrot „działania pozorowane ” został użyty, gdyż decyzja wygasła wiele lat temu i dlatego niemożliwe było jej przeniesienie na nabywcę nieruchomości. Przeniesiono nieistniejącą decyzję na nabywcę W ten sposób organ stworzył dokument potwierdzający pozorne posiadanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Teraz deweloper mógł wystąpić o zmianę nieistniejącej decyzji o pozwoleniu na budowę. Decyzja zmieniająca nieistniejącą decyzję otrzymała nr: 1264/6740.1/2019 i została wydana dnia 15 lipca 2019 roku.

„Pozwolenie zamienne” czy zmiana pozwolenia na budowę?

„W związku z tym wystąpiliśmy o pozwolenie zamienne. Uzyskaliśmy je 15.07.2019 roku”- tłumaczy w mediach Dominik Szobak, który wypowiada się w imieniu firmy Angel Poland Group. Czym jest „pozwolenie zamienne”, nie wiadomo, gdyż pojęcie to nie ma definicji legalnej. Zgodnie z przepisami ,należy mówić o zmianie pozwolenia na budowę czyli wydaniu nowego, zmienionego. Inwestor wnioskując o zmianę istniejącego pozwolenia , ma możliwość uniknięcia ponownej weryfikacji całej inwestycji przez organ. Zgodnie z art. 36a ust. 3: „w postępowaniu w sprawie zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę, przepisy art. 32–35 stosuje się odpowiednio do zakresu tej zmiany”. W tym konkretnym przypadku zmiana pozwolenia nie ochroni inwestora przed weryfikacją kolizji z istniejącym lądowiskiem, gdyż dokonał istotnych zmian w projekcie w wysokości budynku. Dostosowanie wysokości budynku wykluczy kolizję z trasą nalotów istniejącego od wielu lat lądowiska! Dlatego dokonanie zmiany w pozwoleniu, wymagało uwzględnienia sytuacji legalnie działającego lądowiska i włączenia właściciela lądowiska w krąg stron postępowania.

Kto prawidłowo poprowadzi postępowanie administracyjne?

Postępowanie administracyjne prowadzone przez prezydenta Krakowa budzi społeczne zaniepokojenie. Problemy z decyzjami wystawianymi na wniosek deweloperów są przedmiotem publikacji prasowych. Pisaliśmy o tym tutaj. Sporządzanie planu zagospodarowania przestrzennego Krakowa, może być uzależnione od planów inwestycyjnych deweloperów. Pisaliśmy o tym tutaj. Teraz sytuacja jest poważna, bo dotyczy Szpitalnego Oddziału Ratunkowego dla mieszkańców Krakowa. Warunkiem jego istnienia jest całodobowe lądowisko.Prezydent wydał zgodę na budowę bloku na obecnej trasie podejścia do lądowiska dla śmigłowców. Szpital został pozbawiony możliwości udziału w postępowaniu administracyjnym o zmianę nieistniejącego prawnie pozwolenia na budowę z 2008 roku! Wniosek Szpitala o wznowienie postępowania prezydent odrzucił. Wojewoda uchylił decyzję prezydenta i sprawa powróciła do prezydenta Majchrowskiego. Organ ma ponownie rozpatrzyć wniosek o wznowienie. Prezydent w odpowiedzi na interpelację radnego, wskazał, że po ponownym rozpatrzeniu zapadnie identyczne rozstrzygnięcie.

Kto odpowie na pytania?

Organ administracji jakim jest prezydent Krakowa wydaje, decyzje które budzą wątpliwości. By je wyjaśnić należy odpowiedzieć na pytania mieszkańców i radnych

 1. Czy prezydent Krakowa „nie zauważył”, że pozwolenie wygasło przed wielu laty, tj. w 2011 roku i działając w błędzie wydał decyzję administracyjną w sprawie?
 2. Jeśli w ciągu trzech lat od uprawomocnienia decyzji budowa nie została rozpoczęta to wygasła z mocy prawa i organ ma obowiązek potwierdzić ten stan w formie odrębnej decyzji?
 3. Czy możliwe było przeniesienie w 2018 roku , pozwolenia na budowę wydanego w 2008 roku, które wobec nierozpoczęcia prac budowlanych wygasło w 2011 roku?
 4. Czy w toku postępowania administracyjnego ustalano wygaśnięcie decyzji z 2008 roku?
 5. Jeśli ustalono wygaśniecie decyzji to pod jakim numerem i w jakiej dacie wydano decyzję o wygaśnięciu decyzji ?
 6. Na jakiej podstawie prawnej organ I instancji odstąpił od wydania decyzji deklaratoryjnej potwierdzającej wygaśniecie decyzji?
 7. Na jakiej podstawie prawnej przepisano na nowego inwestora decyzję, która wygasła wiele lat wcześniej?
 8. Czy w sytuacji stwierdzenia wygaśnięcia decyzji w 2011 roku możliwe było skuteczne przeniesienie wygaszonej z mocy prawa decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innego podmiotu?
 9. Czy decyzje nr 152/6740.5/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r. i nr 220/6740.5/2018 z dnia 31 sierpnia 2018 r. wydane przez prezydenta Krakowa, przenoszące nieistniejącą w obrocie prawnym– bo wygasłą z mocy prawa – decyzję o pozwoleniu na budowę są decyzjami obarczonymi wadą nieważności o której jest mowa w art. 156 kpa ?
 10. Czy decyzja nr 1264/6740.1/2019 z 15 lipca 2019 r. wydana przez prezydenta Krakowa, zmieniająca nieistniejącą – bo wygasłą z mocy prawa – decyzję nr 404/08 z dnia 27 lutego 2008 r. jest obarczona wadą nieważności o której jest mowa w art. 156 kpa ?
 11. Czy deweloper występując o zmianę pozwolenia na budowę obiektu w zakresie jego wysokości jest zobowiązany dostosować zmienianą wysokość obiektu do istniejącego lądowiska?
 12. Czy właściciel lądowiska – czyli szpital- ma przymiot strony w postępowaniu w sprawie zmiany wysokości obiektu budowlanego mogącego kolidować z trasami nalotów śmigłowców?
 13. Czy wydając decyzje o pozwoleniu na budowę ( pierwotne lub zmieniające) należy dostosowywać parametry powstających obiektów do legalnie funkcjonującego lądowiska według stanu faktycznego na dzień wydawania decyzji?

Odpowiedzi na powyższe pytania są kluczowe dla zapewnienia funkcjonowania szpitala. A sprawny transport lotniczy może każdemu z nas uratować życie. Wszak nikt z nas nie planuje chorób lub wypadków, ale jak się przydarzy do sprawny transport jest na wagę życia każdego z nas…

om

Fot.narutowicz.krakow.pl

Źródło:Wikipedia, naszemiasto.pl, biznes.gov.pl/pl/firma/inwestycje-budowlane

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj