Wójt Gminy Mogilany po wyrokach Sądów Administracyjnych nadal odmawia informacji?

0

Pan Grzegorz Stokłosa dnia 30 stycznia 2018 r.złożył do Wójta gminy Mogilany wniosek o udzielenie informacji publicznej. Wójt pismem z dnia 12 lutego 2018 r. stwierdził, że żądana informacja nie stanowi informacji publicznej.

Wyrok WSA nakazuje rozpatrzenie wniosku, Wójt składa kasację

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie  zobowiązał Wójta Gminy Mogilany do  rozpatrzenia wniosku  p. Grzegorza  Stokłosy. Skargę kasacyjną od wyroku złożył Wójt Gminy Mogilany.

NSA oddala kasację Wójta Gminy Mogilany

Naczelny Sąd Administracyjny skargę kasacyjną oddalił. Wójt gminy – zgodnie z wyrokami sądów obu instancji- rozpatruje w 2020 roku wniosek o udzielenie informacji publicznej z 2018 roku! Decyzją odmawia udzielenia informacji publicznej. Pan Grzegorz Stokłosa ponownie składa odwołanie od decyzji i … zaczyna się kolejna procedura uzyskiwania informacji publicznej w sprawie, w której wypowiedziały się juz raz sądy administracyjne obu instancji!

Wyroki Sądów jednoznacznie wskazują na zasadność wniosku skarżącego

Wójt Gminy Mogilany decyzją z dnia 19.08.2020 r. odmówił udostępnienia informacji publicznej powołując się na zachodzące przesłanki ograniczające dostęp do informacji publicznej pomimo wydanego w tej sprawie wyroku przez WSA w Krakowie oraz NSA w Warszawie.

Co ukrywa Wójt?

p. Grzegorz Stokłosa, wniosek u udzielenie informacji publicznej w przedmiotowej sprawie , złożył pełniąc jeszcze funkcję radnego Gminy Mogilany. Postępowanie prowadzone przez Prokuraturę Rejonową dotyczyło projektu uchwały w sprawie Studium Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mogilany i prawidłowości lub nieprawidłowości, jakie zawierał sporządzony projekt. Wobec powyższego zasadne jest wystąpienie w trybie informacji publicznej – na co również wskazał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie – o udostępnienie informacji. Pan Stokłosa jako radny otrzymał od Prokuratury Rejonowej w przedmiotowej sprawie postanowienie o braku podstaw do podjęcia działań. Wobec powyższego wnioskodawca nie znajduje tutaj podstaw do ograniczenia dostępu do informacji publicznej, a ocena dokonana przez organ wydający decyzję jest błędna.

Gmina Mogilany ma problem ze Studium czy z Wójtem?

Gmina Mogilany jest na etapie sporządzania Studium przez obecnego Wójta p. Piotra Piotrowskiego już .. 6 rok. Studium to ważny dokument i może trwać kilka lat jego uchwalanie. Jednak sytuacja w Mogilanach jest bardzo niepokojąca. Działania władz gminnych w zakresie jawności podejmowanych działań są niezgodne z prawem, co potwierdziły wyroki sądów. W Czasie kiedy p. Stokłosa usiłuje uzyskać prawo do informacji publicznej , doszło do zmiany rady gminy, która według Wójta Gminy miała być powodem nieuchwalenia Studium. Pomimo, że nowa rada działa już dwa lata nadal nie uchwalono studium. Jeszcze bardziej niepokoi fakt, że wójt , p. Piotr Piotrowski wyrzucił sporządzone przez siebie Studium i … rozpoczął sporządzanie nowego, które nadal jest nieuchwalone. Pisaliśmy o tym tutaj.

Komentarz Redaktora Naczelnego:

Opisane powyżej działania Wójta Gminy Mogilany ograniczają konstytucyjnie gwarantowane prawo obywateli do uzyskania informacji publicznej. Ustawa o dostępie do informacji publicznej nakazuje organom władzy państwowej (i innym podmiotom) udostępniać każdą informację o sprawach publicznych. Wyjątek stanowią informacje niejawne. Zgodnie z ustawą prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienie do niezwłocznego uzyskania takiej informacji, zawierającej aktualną wiedzę o sprawach publicznych. Sprawa była badana przez sądy administracyjne obu instancji, a mimo tego organ nadal informacji publicznej odmawia. Trzeba pamiętać, że jawność działań władzy jest warunkiem skutecznej kontroli społecznej. Wielokrotna – w stosunku do tego samego obywatela i tej samej sprawy – odmowa udzielenia odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej- jest niezwykle niepokojąca. Widoczna jest potrzeba wyjaśnienia powodów takiego działania władzy lokalnej.

Grzegorz Gorczyca Redaktor Naczelny Agencji Informacyjnej Nasz Kraków

Grzegorz Gorczyca
Grzegorz Gorczyca

om

Fot. Arch.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj